วันศุกร์, 14 กรกฎาคม 2560 15:47

องค์กรแห่งการเรียนรู้ “สนง.อธิการบดี” แลกเปลี่ยนความรู้การเงิน-พัสดุ

Written by
Rate this item
(1 Vote)

pkru financial jul 2017 1

องค์กรแห่งการเรียนรู้ “สนง.อธิการบดี” แลกเปลี่ยนความรู้การเงิน-พัสดุ ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต (PKRU President Office) จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเงินและพัสดุ โดยมี นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ รักษาการผู้อำนวยการ สนง.อธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย บุคลากรภายในสำนัก เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

pkru financial jul 2017 2

pkru financial jul 2017 3
 
นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ กล่าวว่า เพื่อให้การบริหารงานด้านการเงินและพัสดุ ของส่วนงานต่างๆ ในสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทั้ง การเงิน พัสดุ อาคารและสถานที่ ประชาสัมพันธ์ งบประมาณและแผน กิจกรรมนักศึกษา ธุรการ ฯลฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ เสนอแนะปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไข อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ รวมถึงช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างทีมงานของสำนักงานฯ สร้างวัฒนธรรมการเป็นองค์กรต้นแบบแห่งการเรียนรู้
 
pkru financial jul 2017 4
 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ “สนง.อธิการบดี” แลกเปลี่ยนความรู้การเงิน-พัสดุ
 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ “สนง.อธิการบดี” แลกเปลี่ยนความรู้การเงิน-พัสดุ
 
pkru financial jul 2017 6
 
pkru financial jul 2017 7
 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ “สนง.อธิการบดี” แลกเปลี่ยนความรู้การเงิน-พัสดุ
 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ “สนง.อธิการบดี” แลกเปลี่ยนความรู้การเงิน-พัสดุ
 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ “สนง.อธิการบดี” แลกเปลี่ยนความรู้การเงิน-พัสดุ
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959
Read 1299 times