วันศุกร์, 10 พฤษภาคม 2562 08:28

วิพากษ์ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของ ม.ราชภัฏภูเก็ต

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru qa may 2019 1
 
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 งานประกันคุณภาพการศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุม “วิพากษ์ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของ ม.ราชภัฏภูเก็ต” โดยมี ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตลอดจน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
pkru qa may 2019 2
 
pkru qa may 2019 3
 
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา ผลักดัน และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยทั้งในเชิงนโยบายและแนวทางปฏิบัติ โดยมีประเด็นสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและตอบโจทย์บริบทของสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ประกอบด้วยประเด็น การกำหนดค่าเป้าหมายด้านผลลัพธ์ผู้เรียนให้มีทักษะความรู้เพื่อการสร้างสัมมาชีพ / การสร้างคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ ที่สามารถบูรณาการความรู้ในยุค 4.0 และสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม / การสร้างนักศึกษาให้เป็นพลเมืองที่มีจริยธรรม มีจิตอาสาเพื่อสังคม / การผลักดันให้มหาวิทยาลัยสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม / การให้บริการวิชาการที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจและสังคม / จัดการเรียนรู้ ส่งเสริม และยกระดับคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย / และรวมไปถึงการบริหารจัดการด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ฯ 
 
pkru qa may 2019 4
 
pkru qa may 2019 5
 
pkru qa may 2019 6
 
pkru qa may 2019 7
 
pkru qa may 2019 8
 
pkru qa may 2019 9
 
pkru qa may 2019 10
 
pkru qa may 2019 11
 
pkru qa may 2019 12
 
pkru qa may 2019 13
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 466 times Last modified on วันอาทิตย์, 12 พฤษภาคม 2562 09:06