วันศุกร์, 15 ธันวาคม 2560 15:38

ราชภัฏภูเก็ต เสนองานวิจัย “นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru research 10th 1
 
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน” โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตลอดจน คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และนักวิจัย เข้าร่วม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ หัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน”
 
pkru research 10th 2
 
pkru research 10th 3
 
ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า “การจัดประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ นำเสนองานวิจัยทางการศึกษาและผลงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งมีคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาการศึกษา สังคม และชุมชน กระตุ้นให้คณาจารย์นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัยอันจะทำให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมบทความทางวิชาการในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยให้เกิดขึ้นระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงการพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา
 
สำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ มีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการนำเสนอด้วยวาจา และการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ โดยมีสาขาที่ร่วมแสดงผลงานวิจัยคือ สาขาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาสังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ ทั้งนี้มีผู้ส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอทั้งสิ้น 121 บทความจาก คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมนำเสนอ” ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าว
 
Text & Photo : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959
 
pkru research 10th 4
 
pkru research 10th 5
 
pkru research 10th 6
 
pkru research 10th 7
 
pkru research 10th 8
 
pkru research 10th 9
 
pkru research 10th 10
 
pkru research 10th 11
 
pkru research 10th 12
 
 
pkru research 10th 13
 
Read 1178 times