วันพุธ, 04 เมษายน 2561 14:39

ม.ราชภัฏภูเก็ต พัฒนานักวิจัยใหม่ “เขียนโครงการอย่างไรให้ได้รับทุน”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru research apr 2018 1
 
ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ หัวข้อ “การบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างในงานวิจัยและบริการวิชาการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง” และ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน” โดยมี ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้บริหาร และนักวิจัยแขนงต่างๆ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.มานิตย์ จุมปา จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาด้านการวิจัย (ด้านวิทยาศาสตร์) จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมถ่ายทอดความรู้ ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
pkru research apr 2018 2
 
pkru research apr 2018 3
 
ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล กล่าวว่า “สถาบันวิจัยและพัฒนามีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการทำงานวิจัย โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยค่อนข้างน้อยและยังค่อนข้างขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในหัวข้อของการวิจัย เช่น ความหมายของการวิจัย การตั้งโจทย์คำถามวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การใช้สถิติเพื่อวิจัย การสรุป การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย ดังนั้นเพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัยเบื้องต้น ให้มีประสบการณ์ในการวิจัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ทางด้านการวิจัยจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและสามารถนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป นอกจากนั้นได้มีการถ่ายทอดหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาที่พบบ่อย เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงานพัสดุสำหรับการทำวิจัย” ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าว 
 
pkru research apr 2018 4
 
pkru research apr 2018 5
 
pkru research apr 2018 6
 
pkru research apr 2018 7
 
pkru research apr 2018 8
 
pkru research apr 2018 9
 
pkru research apr 2018 10
 
pkru research apr 2018 11
 
pkru research apr 2018 12
 
pkru research apr 2018 13
 
pkru research apr 2018 14
 
Text & Photo : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959
Read 1608 times