วันจันทร์, 29 ตุลาคม 2561 14:11

ม.ราชภัฎภูเก็ต จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ

Written by
Rate this item
(2 votes)
1
 
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมหัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้บริหาร และนักวิจัย เข้าร่วม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุธรรม  นันทมงคลชัย  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร 
 
2
 
3
 
4
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวว่า การวิจัยมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการในมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อน แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ซึ่งการวิจัยในมนุษย์นี้จะส่งผลกระทบ และเกิดความเสี่ยงกับผู้ที่นำตัวเองมาเป็นผู้เข้าร่วมการวิจัย เนื่องจากผู้เข้าร่วมจะได้รับการปฏิบัติตามกระบวนการศึกษาวิจัย จึงอาจส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการเข้าร่วมวิจัยนั้นได้ อีกทั้งด้วยบทบาทของมหาวิทยาลัย ที่ต้องก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสมรรถนะนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้มีทักษะความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ นำไปสู่การสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ และนวัตกรรม อีกทั้งสามารถพิสูจน์สมมติฐานต่างๆ ที่มีมาตั้งแต่อดีตให้มีความถูกต้อง และแม่นยำมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่มหาวิทยาลัยจะต้องจัดอบรมให้นักวิจัยมีความรู้ ความเข้าใจ อันจะนำไปสู่การสร้างคุณภาพในการศึกษาวิจัย และสามารถนำความรู้จากผลงานวิจัยไปพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนในฝั่งอันดามันให้ดีขึ้นต่อไป”
 
DSCF4560
 
DSCF4562
 
DSCF4574
 
DSCF4577
 
DSCF4578
 
DSCF4583
 
DSCF4593
 
DSCF4599
 
NEWS : น.ส. นันทฉัตร เนระกุล / น.ส. ศกลวรรณ ดำแก้ว
Read 680 times Last modified on วันจันทร์, 29 ตุลาคม 2561 14:45