วันอาทิตย์, 08 กรกฎาคม 2561 09:42

ม.ราชภัฏภูเก็ต อบรม “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
humanity research jul 2018 1
 
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมหัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและนักวิจัย” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และมีนักวิจัยของมหาวิทยาลัย เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ม.มหิดล เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ ความหมาย ขอบเขต และความจำเป็นของจริยธรรมในการวิจัยในมนุษย์ / หลักการขอยินยอมการค้าร่วมการวิจัย และแนวทางการจัดทำเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย / แนวทางการเตรียมตัวของนักวิจัยในการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 
humanity research jul 2018 2
 
humanity research jul 2018 3
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวว่า “การวิจัยนั้นถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ทรงคุณค่าต่อความเจริญรุ่งเรืองของสังคมโดยเฉพาะเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ส่วนการวิจัยในมนุษย์นั้นมีความเสี่ยงที่อาสาสมัครจะได้รับผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตของอาสาสมัคร องค์กรระหว่างประเทศหลายหน่วยงานจึงได้จัดทำแนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์ ให้เกิดผลงานวิจัยวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และได้รับการยอมรับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งเป็นการเสริมสมรรถนะให้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มข้นต่อไป” รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
humanity research jul 2018 4
 
humanity research jul 2018 5
 
humanity research jul 2018 6
 
humanity research jul 2018 7
 
humanity research jul 2018 8
 
humanity research jul 2018 9
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959

Read 807 times