วันพฤหัสบดี, 01 พฤศจิกายน 2561 10:25

งานกิจการต่างประเทศ สนับสนุนนักวิชาการเผยแพร่ผลงานสู่นานาชาติ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket international research oct 2018 1
 
ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2561 งานกิจการต่างประเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ : เทคนิคการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ โดยมี ผศ.ดร.สุวิชา วิริยะมานุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.ณัฐวุฒิ สิทธิชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) ตลอดจน บุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช จากคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ผู้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทย เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
 
phuket international research oct 2018 2
 
phuket international research oct 2018 3
 
phuket international research oct 2018 4
 
ดร.ณัฐวุฒิ สิทธิชัย ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวว่า “ด้วยงานกิจการต่างประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีความรู้ ความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ เนื่องจากการเผยแพร่ผลงานในระดับดังกล่าว เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการมีบุคลากรสายวิชาการที่มีความรู้ความสามารถได้มาตรฐานสากลของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย”
 
phuket international research oct 2018 5
 
phuket international research oct 2018 6
 
phuket international research oct 2018 7
 
ด้าน ผศ.ดร.สุวิชา วิริยะมานุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า “การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญคือการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรที่มีผลงานวิชาการเผยแพร่ระดับนานาชาติ ในรูปแบบการตีพิมพ์ผลงานลงในวารสารวิชาการต่างประเทศ การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ หรือการเผยแพร่แบบ Book Chapter องค์ประกอบเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและความเป็นสากลทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งการได้วิทยากรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมาถ่ายทอดเทคนิคอย่างใกล้ชิดในครั้งนี้จะส่งผลให้ศักยภาพด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยมีความแข็งแกร่งขึ้น”
 
phuket international research oct 2018 8
 
phuket international research oct 2018 9
 
phuket international research oct 2018 10
 
phuket international research oct 2018 11
 
phuket international research oct 2018 12
 
phuket international research oct 2018 13
 
phuket international research oct 2018 14
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 733 times