วันศุกร์, 21 ธันวาคม 2561 11:39

RDI PKRU ดึงกูรู ร่วมถก “การท่องเที่ยวอันดามันกับไทยแลนด์ 4.0” ในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru research seminar dec 2018 1
 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 "การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" (Integrating Wisdom into Innovation and Sustainable Local Development) โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
pkru research seminar dec 2018 2
 
pkru research seminar dec 2018 3
 
pkru research seminar dec 2018 4
 
pkru research seminar dec 2018 5
 
pkru research seminar dec 2018 6
 
ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะผู้บริหาร บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา เข้าร่วม ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า “การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการนำเสนองานวิจัยทางการศึกษา และผลงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งมีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ เพื่อพัฒนาการศึกษา สังคม และชุมชน กระตุ้นให้คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อันจะทำให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อรวบรวมบทความทางวิชาการ ในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยให้เกิดขึ้นระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงการพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการบรรยาย ในหัวข้อ “การท่องเที่ยวอันดามันกับไทยแลนด์ 4.0” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมภาคใต้ และนางสาวอังคณา ธเนศวิเศษกุล ประธานกลุ่ม Phuket Go Green ร่วมเสวนา, การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการนำเสนอด้วยวาจา และการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ โดยมีสาขาที่เกี่ยวข้องนำเสนอผลงานวิจัยประกอบไปด้วย สาขาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาสังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอทั้งสิ้น 114 บทความ จากคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และประชาชนทั่วไป ”
 
pkru research seminar dec 2018 7
 
pkru research seminar dec 2018 8
 
pkru research seminar dec 2018 9
 
pkru research seminar dec 2018 10
 
ด้าน ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยและนวัตกรรมทางปัญญา อันเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยมหาวิทยาลัยเปิดเวทีสนับสนุนให้บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้นำเสนอผลงานและนวัตกรรมการวิจัยสู่สาธารณชน และพร้อมเปิดโอกาสให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ได้มีพื้นที่แสดงศักยภาพด้านวิจัยของตนเองให้เป็นที่ประจักษ์ สำหรับการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" (Integrating Wisdom into Innovation and Sustainable Local Development)” ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการที่เปิดกว้างรับงานวิจัยจากหลากหลายสาขาวิชา โดยผู้วิจัยสามารถบูรณาการองค์ความรู้ ประสบการณ์ประมวลสังเคราะห์เพื่อต่อยอดความคิดจากองค์ความรู้เดิม ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานวิจัยที่ทุกท่านนพเสนอในครั้งนี้จะนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน สังคม รวมไปถึงนำปใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือเป็นแนวทางในการพัฒนาปรพเทศต่อไปในอนาคต อธิการบดี กล่าว
 
pkru research seminar dec 2018 11
 
pkru research seminar dec 2018 12
 
pkru research seminar dec 2018 13
 
pkru research seminar dec 2018 14
 
pkru research seminar dec 2018 15
 
pkru research seminar dec 2018 16
 
pkru research seminar dec 2018 17
 
pkru research seminar dec 2018 18
 
pkru research seminar dec 2018 19
 
pkru research seminar dec 2018 20
 
pkru research seminar dec 2018 21
 
pkru research seminar dec 2018 22
 
pkru research seminar dec 2018 23
 
pkru research seminar dec 2018 24
 
pkru research seminar dec 2018 25
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 920 times