วันพฤหัสบดี, 26 กันยายน 2562 15:20

กศ.บป. ม.ราชภัฏภูเก็ต ทบทวนแผนฯ ปี 63 ยกเครื่องครบวงจร มุ่งประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน

Written by
Rate this item
(1 Vote)
 
สำนักงานโครงการ กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการทบทวนแผนสำนักงานโครงการ กศ.บป. ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาสภาพปัญหา อุปสรรค ความต้องการ และแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้งและนอกสถานที่ตั้ง และเพื่อให้เกิดการจัดการเรียนการสอน  ที่สร้างประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน โดยมี รศ.ดร. ชิรวัฒน์ นิจเนตร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ผศ.ทวีพร ณ นคร ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ผศ.ดร.วัชรี หิรัญพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ กศ.บป. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมระหว่าง 10-11 กันยายน 2562 ณ โรงแรมสันธิญา รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 
 
 
ผศ.ดร.วัชรี  หิรัญพันธุ์ กล่าวว่า “การจัดทบทวนแผนฯ ในครั้งนี้ มีเป้าหมายทบทวนเรื่องการดำเนินงานการจัดการศึกษาภาคเสาร์และอาทิตย์ทั้งในและนอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เกี่ยวกับสภาพ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่ความคล่องตัว และเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาที่เข้าเรียนกับมหาวิทยาลัย ในมิติเกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม โดยเฉพาะการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ณ ตำบลนาบินหลา จังหวัดตรัง สำหรับแนวทางการพัฒนาประเด็นหนึ่งคือ การบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นเป้าหมาย เช่น การเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้น การให้บริการวิชาการด้านต่างๆ ตามสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน การศึกษาวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น  เหล่านี้จะเป็นแนวทางการดำเนินงาน   ที่สอดรับกับการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น อันจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง   
 
 
 
 
Read 875 times