วันศุกร์, 30 สิงหาคม 2562 09:28

กศ.บป. – ม.ราชภัฏภูเก็ต จ.ตรัง อบรมบริการวิชาการทักษะวิชาชีพเพื่อท้องถิ่น

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru trang aug 2019 0
 
ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 สำนักงานโครงการ กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประดิษฐ์ฮั้วก๋วนไข่มุกและดอกเฉ่งก้อจากผ้าใยบัว” / “เทคนิคการเขียนเอกสารสำนักงาน” และ “การพัฒนาห้องสมุดยุคใหม่” / โดยมี ผศ.ดร.วัชรี หิรัญพันธุ์ ผู้อำนวยการโครงการ กศ.บป. ร่วมด้วย นายดุสิต กุลพิมพ์ไทย ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดตรัง ตลอดจน คณาจารย์ นักศึกษา ประชาชน และเครือข่ายผู้พิการ เข้าร่วม ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา และห้องเรียนนาบินหลา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดตรัง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม
 
pkru trang aug 2019 2
 
pkru trang aug 2019 3 
 
pkru trang aug 2019 4
 
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานโครงการ กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดตรัง จัดขึ้นเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการบริการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้บุคคลทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร เสาร์-อาทิตย์ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีเครือข่ายนักศึกษาและความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับหน่วยงานพันธมิตร ซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง ในการนี้มหาวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้บริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น โดยนำบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยซึ่งมีองค์ความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรม และทักษะวิชาชีพ นำเทคนิคดังกล่าวถ่ายทอดสู่ประชาชนในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมุ่งหวังว่ากิจกรรมบริการวิชาการจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดการศึกษาของสำนักงานโครงการ กศ.บป. ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น
 
pkru trang aug 2019 5
 
pkru trang aug 2019 6
 
pkru trang aug 2019 7
 
pkru trang aug 2019 8
 
pkru trang aug 2019 9
 
pkru trang aug 2019 10
 
pkru trang aug 2019 11
 
pkru trang aug 2019 12
 
Read 442 times