วันอาทิตย์, 20 สิงหาคม 2560 14:02

PKRU Sci Week 2017 เปิดบ้านโชว์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา

Written by
Rate this item
(1 Vote)
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560
 
ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัด “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 30” ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ในการนี้มี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ครู นักเรียนในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมอย่างคึกคัก ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์อารี สวัสดี นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย บรรยายให้ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ ในหัวข้อ “150 ปีสรรพคราส หว้ากอ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560
 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560
 
ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กําหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเป็นประจําทุกๆ ปี เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” 18 สิงหาคม  โดยการสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ที่ทรงเริ่มต้นประวัติศาสตร์การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย และการน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงอุทิศพระสติปัญญาศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำมาพัฒนาชาติในด้านต่างๆ และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ครู ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเยาวชนของชาติให้พร้อมแข่งขันในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560
 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560
 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560
 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกลุ่มภาคีเครือข่าย ตลอดจน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้น ระหว่างวันที่  18-20 สิงหาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งกิจกรรมภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปีนี้ประกอบไปด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในฐานะทรงเป็น ‘พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย’ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น ‘พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย’ และ ‘พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย’ นิทรรศการด้านวิชาการของสาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และจากหน่วยงานภายนอก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน หอการค้าจังหวัดภูเก็ต อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดภูเก็ต การประกวดและการแข่งขันต่างๆ เช่น การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) การประกวดสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประเภทอุปกรณ์สาธิต) การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 
 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560
 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560
 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560
 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560
 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560
 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560
 
ภาพและข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU) 
 
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1055 times Last modified on วันจันทร์, 21 สิงหาคม 2560 12:47