วันศุกร์, 17 สิงหาคม 2561 15:05

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัด “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 31”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru sci week 2018 1
 
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  จัดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561” โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานจำนวนมาก 
 
pkru sci week 2018 2
 
pkru sci week 2018 3
 
pkru sci week 2018 4
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม โดยการสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ที่ทรงเริ่มต้นประวัติศาสตร์การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย และการน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงอุทิศพระสติปัญญาศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนำมาพัฒนาชาติในด้านต่างๆและเพื่อเปิดโอกาสให้ นักเรียน นักศึกษา ครู ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 
ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ต จึงได้ร่วมกันจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้น ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภายใต้หัวข้อ จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม"
 
pkru sci week 2018 5
 
pkru sci week 2018 6
 
pkru sci week 2018 7
 
pkru sci week 2018 8
 
โดยภายในงานมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย นิทรรศการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย นิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 การเสวนาความรู้ด้านดาราศาสตร์   การสาธิตสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์ไม่ยากอย่างที่คิด นิทรรศการวิชาการของหลักสูตรต่างๆภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตลอดทั้งนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน 
 
นอกจากนี้ยังมีการประกวดการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การแข่งขันประดิษฐ์เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดภาพวาดตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันทางการพูดและโต้วาที การแข่งขันตอบปัญหาทางดาราศาสตร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนภายในจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมาก”
 
pkru sci week 2018 9
 
pkru sci week 2018 10
 
pkru sci week 2018 11
 
pkru sci week 2018 12
 
ด้าน รศ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พร้อมกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ การที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นจึงเป็นโอกาสดีที่นอกจากจะเป็นการเทิดพระเกียรติฯแล้ว ยังเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียน นักศึกษา ครูวิทยาศาสตร์ และประชาชนทั่วไป ได้สัมผัสเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากประสบการณ์จริงเพื่อกระตุ้นความสนใจการเรียนรู้ และปลูกฝังแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต อีกทั้งทิศทางและการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เป็นยุทธศาสตร์ชาติ มีแนวทางในการพัฒนาประเทศ คือ เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้พอเพียง สอดคล้องกับความต้องการในอนาคต ดังนั้น ประเทศไทย จึงจำเป็นต้องตื่นตัวในการสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมแห่งนวัตกรรม”ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าว
 
pkru sci week 2018 13
 
pkru sci week 2018 14
 
pkru sci week 2018 15
 
pkru sci week 2018 16
 
pkru sci week 2018 17
 
pkru sci week 2018 18
 
pkru sci week 2018 19
 
pkru sci week 2018 20
 
pkru sci week 2018 21
 
pkru sci week 2018 22
 
pkru sci week 2018 23
 
pkru sci week 2018 24
 
pkru sci week 2018 25
 
pkru sci week 2018 26
 
pkru sci week 2018 27
 
pkru sci week 2018 28
 
pkru sci week 2018 29
 
pkru sci week 2018 30
 
pkru sci week 2018 31
 
pkru sci week 2018 32
 
pkru sci week 2018 33
 
pkru sci week 2018 34
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 1092 times