วันอังคาร, 20 สิงหาคม 2562 15:31

PKRU Sci-Week 2019 โชว์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru sci week 2019 1
 
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเพชรภูมิภัฏ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2562 เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” 18 สิงหาคม ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”  ในการนี้มี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา คณะครู  นักเรียน จากโรงเรียนภายในจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน เข้าร่วม
 
pkru sci week 2019 2
 
pkru sci week 2019 3
 
pkru sci week 2019 4
 
pkru sci week 2019 5
 
ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กําหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเป็นประจําทุกปี เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” 18 สิงหาคม โดยการสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยที่ทรงเริ่มต้นประวัติศาสตร์การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย และการน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงอุทิศพระสติปัญญาศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำมาพัฒนาชาติในด้านต่าง ๆ  และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ครู ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภายใต้หัวข้อ ‘จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม’ โดยกิจกรรมภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปีนี้มีความน่าสนใจหลากหลาย เช่น นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ‘พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย’ / นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ‘พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย’ และ ‘พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย’ / นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 / กิจกรรมเชิงปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ / นิทรรศการด้านวิชาการของหลักสูตรต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / นิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน จังหวัดภูเก็ต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต บริษัทจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และโรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต / การประกวดและการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การประกวดภาพวาดตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันทางการพูดและโต้วาที การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันยิงจรวดกระดาษ การแข่งขันประดิษฐ์เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมในการจัดงานครั้งนี้คือ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไปที่สนใจภายในจังหวัดภูเก็ต สำหรับในปีนี้นับว่าได้รับการต้อนรับ ด้วยดีดังเช่นทุกปีที่ผ่านมาในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ได้จัดขึ้น คณบดีกล่าว
 
pkru sci week 2019 6
 
pkru sci week 2019 7
 
pkru sci week 2019 8
 
pkru sci week 2019 9
 
pkru sci week 2019 10
 
pkru sci week 2019 11
 
pkru sci week 2019 12
 
pkru sci week 2019 14
 
pkru sci week 2019 15
 
pkru sci week 2019 16
 
pkru sci week 2019 17
 
pkru sci week 2019 18
 
pkru sci week 2019 19
 
pkru sci week 2019 20
 
Read 315 times Last modified on วันพุธ, 21 สิงหาคม 2562 08:51