วันพฤหัสบดี, 10 ตุลาคม 2562 16:01

เปิดโลกนิเทศศาสตร์ PKRU Smart University 2019

Written by
Rate this item
(1 Vote)
 
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมเปิดโลกนิเทศศาสตร์ PKRU Smart University 2019 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์ ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ตลอดจน บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องสตูดิโอ Comm Arts Studio อาคารคณะวิทยาการจัดการ 
 
 
 
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้สาขาวิชานิเทศศาสตร์จัดขึ้นเพื่อจัดแสดงผลงานนำเสนอด้านการสื่อสารในรูปแบบสื่อวีดีโอผ่านประเด็นสร้างสรรค์ด้านนโยบายการพัฒนาของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ที่ดำเนินงานเพื่อการพัฒนานักศึกษาและชุมชนท้องถิ่น โดยมีหัวข้อของผลงาน ได้แก่ PKRU Andaman Halal Science Center / PKRU Standard Laboratory Center / PKRU Comminity Based Tourism / PKRU Smart Students / PKRU Green University / PKRU Internationalization ตลอดจนมีการนำเสนอผลงานที่นักศึกษาของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่ได้รับรางวัลระดับภูมิภาค คือ ผลงานแอนิเมชั่นอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า เจ้าของรางวัลชนะเลิศเวที EGET Animation Award 2019 และหนังสั้น : ปลายทาง สื่อรณรงค์หยุดสูบบุหรี่ไฟฟ้า ผลงานรางวัลสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนดีเด่น ภาคใต้ ประจำปี 2562 จากกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งผลงานที่นำเสนอตลอดทั้งกิจกรรมเป็นการแสดงถึงทักษะและมุมมองนักสื่อสารที่พร้อมมีส่วนร่วมในการผลิตเนื้อหา (Content) เพื่อท้องถิ่นผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ในแบบฉบับนักวิชาชีพนิเทศศาสตร์
 
 
 
 
 
 
 
 
Read 595 times