วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2562 14:51

ม.ราชภัฏภูเก็ต ระดมเครือข่ายแม่พิมพ์ทั่วภาคใต้ เน้นย้ำภารกิจครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

Written by
Rate this item
(1 Vote)
1
 
text & pics : #PRPKRU
 
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ เครือข่ายสถาบันผลิตและพัฒนาครูภาคใต้ตอนบน โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า คณบดีคณะครุศาสตร์ ตลอดจน ผู้บริหารสถาบันพัฒนาครูภาคใต้ตอนบน คณาจารย์ และครูประจำการจากสถาบันการศึกษาในภาคใต้ตอนบน จำนวน 254 คน จาก จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง และภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมปัญญาจารย์ อาคารครุเฉลิมรัช สำหรับกิจกรรมในพิธีเปิดมีการเสวนาหัวข้อ “ครูผู้สร้าง” โดยครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครูไพรัตน์ คำเลี้ยง โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง จ.ภูเก็ต และ ครูรัตนาภรณ์ เธียรธีรศานต์ โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร จ.ระนอง 
 
2
 
3
 
ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า กล่าวว่า “สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ผู้รับผิดชอบโครงการกำหนดให้เครือข่ายสถาบันฝ่ายผลิตครูเชิงพื้นที่ร่วมมือกำหนดวิธีการพัฒนาครูใหม่ของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ภายหลังการบรรจุแต่งตั้งจากต้นสังกัดแล้วอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี (Induction Programs) ซึ่งคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้รับมอบหมายจาก สกอ. ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและติดตามครูผู้ได้รับทุนในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นบรรจุ ปี 2560 (รุ่นที่ 2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทในสถานศึกษาและชุมชน / สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชน / มีคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการพัฒนาท้องถิ่นในภาคใต้ / และสามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การผลิต และพัฒนาครูของสถาบันอุดมศึกษาฝ่ายผลิตครู ทั้งนี้ด้วยบทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น ม.ราชภัฏภูเก็ต ในฐานะของสถาบันที่ผลิตบัณฑิตครูออกสู่สังคม ยังให้ความสำคัญกับการร่วมพัฒนาเครือข่ายครูมืออาชีพให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาระดับพื้นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นควบคู่กัน" คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าว  
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
Read 514 times Last modified on วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2562 09:45