วันพุธ, 12 กันยายน 2561 15:25

คณะกรรมการสภา ม.ราชภัฏภูเก็ต พิจารณาการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ จ.ตรัง พร้อมหนุน จัดทำแผนยุทธศาสตร์ “นาบินหลา โมเดล”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru trang campus sep 2018 1
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำเสนอทิศทางและความเป็นไปได้ในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องเรียนนาบินหลา จังหวัดตรัง ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร ให้การสนับสนุนและมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ “นาบินหลา โมเดล”
 
pkru trang campus sep 2018 2
 
ผศ.ดร.วัชรี หิรัญพันธุ์ ผู้อำนวยการโครงการ กศ.บป. กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ฝั่งอันดามันและใกล้เคียง และได้มีการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องเรียนนาบินหลา จ.ตรัง และด้วยความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จึงได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ จังหวัดตรัง จึงได้นำเสนอต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยในคราวการประชุมครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้กรรมการสภาและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อสำนักงานโครงการ กศ.บป. ให้มีการดำเนินการต่อในหลายประเด็นที่น่าสนใจ เช่น นำเสนอให้มีการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่าง หลากหลาย  สามารถเทียบโอนประสบการณ์จากการทำงานได้ มีการบูรณาการการศึกษาทางไกลให้กับนักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง การทำความร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่างๆ การดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น นอกจากนี้จะต้องมีเกณฑ์ตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ปีงบประมาณ 2555 ทั้ง 7 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นการเปิดดำเนินการหลักสูตร ประเด็นอาจารย์ ประเด็นด้านสถานที่ ประเด็นด้านสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาและการจัดบริการนักศึกษา ประเด็นด้านนักศึกษา ประเด็นด้านการบริหาร การประสานงานระหว่างศูนย์กับสถานที่ตั้งหลัก และประเด็นอื่นที่มีผลต่อการคุณภาพการศึกษาและผลประโยชน์ของนักศึกษานอกเหนือจากที่กำหนดไว้ที่ได้พบในการตรวจประเมิน และประการสำคัญควรจะมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ “นาบินหลา โมเดล” เพื่อเสนอต่อกรรมการฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 26 กันยายน 2561
 
pkru trang campus sep 2018 4
 
pkru trang campus sep 2018 5
 
pkru trang campus sep 2018 6
 
สำหรับการเตรียมความพร้อมของสำนักงานโครงการ กศ.บป. ในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ณ จังหวัดตรัง ที่ผ่านได้มีการเตรียมการและด้วยมหาวิทยาลัยมีความพร้อมอยู่แล้วในส่วนหนึ่ง เช่น ความพร้อมในเรื่องผลจากการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก มีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ได้แก่ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นต้น มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอนที่พร้อม  นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นของห้องเรียนนาบินหลา จังหวัดตรัง คือ การมีเครือข่ายทางการศึกษาที่เข้มแข็ง และการที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในหลักสูตรที่ไม่ทับซ้อนกับมหาวิทยาลัยอื่น และโดยเฉพาะความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่มีความต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ เหล่านี้เป็นศักยภาพที่เอื้อต่อการจัดการโครงการการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และต่อจากนี้จะมีการดำเนินการแจ้งให้ สกอ. รับทราบเป็นขั้นตอนต่อไป อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เชื่อมั่นในศักยภาพในการจัดการศึกษาที่จะสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งคาดว่าอีกไม่นานมหาวิทยาลัยจะได้จัดการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบให้ประชาชน ซึ่งประชาชนที่สนใจศึกษาในศาสตร์แขนงต่างๆและหลักสูตรใดๆ สามารถติดต่อสอบถามหรือติดตามความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยได้ที่ 0-7652-3094-7 หรือ www.pkru.ac.th หรือ facebook : pkrupage” ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ กศ.บป. กล่าว  
Read 1259 times