วันศุกร์, 22 มีนาคม 2562 14:32

บรรยายพิเศษ “การยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการ”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru thawachai vice president mar 2019 1
 
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “การยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการ” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมรับฟัง สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และได้รับเกียรติจาก คุณอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
pkru thawachai vice president mar 2019 2
 
pkru thawachai vice president mar 2019 3
 
pkru thawachai vice president mar 2019 4
 
ผศ.ดร. ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า “ด้วย การยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งเปรียบเสมือนการวางโครงสร้างขององค์กร ซึ่งมีผลเกี่ยวข้องกับแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในองค์กร เป้าหมายของการร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่ง จึงเป็นไปเพื่อให้ได้โครงสร้าง รูปแบบ หรือรายละเอียด ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการ และทันต่อเหตุการณ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่ง จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งในด้านการกำหนดสิทธิ และอำนาจหน้าที่ ของบุคลากร นักศึกษา ตลอดจนกำหนดรายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงานในเรื่องต่าง ๆ แต่ทั้งนี้หากผู้รับผิดชอบในการร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่ง จำทำและนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้ออกระเบียบ และข้อบังคับที่ปราศจากอำนาจตามพระราชบัญญัติ หรือมีเนื้อหาที่เกินกรอบอำนาจหน้าที่ มีความขัดแย้งต่อพระราชบัญญัติ หรือออกโดยไม่มีอำนาจ และไม่ถูกต้อง ตามรูปแบบย่อมทำให้ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่ง ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นเหตุทำให้ต้องถูกยกเลิกในที่สุด
 
pkru thawachai vice president mar 2019 5
 
pkru thawachai vice president mar 2019 6
 
ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เห็นความสำคัญที่ตะตัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘การยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งให้เป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการ’ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการพิจารณาตรวจสอบระเบียบร่าง ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่ง ให้มีโครงสร้าง รูปแบบหรือรายละเอียดที่ถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อเป็นการลดระยะเวลาในการตรวจร่างให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น”
 
pkru thawachai vice president mar 2019 7
 
pkru thawachai vice president mar 2019 8
 
pkru thawachai vice president mar 2019 9
 
pkru thawachai vice president mar 2019 10
 
pkru thawachai vice president mar 2019 11
 
pkru thawachai vice president mar 2019 12
 
pkru thawachai vice president mar 2019 13
 
pkru thawachai vice president mar 2019 14
 
pkru thawachai vice president mar 2019 15
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7 

Read 427 times