วันพฤหัสบดี, 02 พฤษภาคม 2562 10:21

ม.ราชภัฏภูเก็ต พัฒนาผู้บริหาร สร้างบทบาทผู้นำพร้อมรับมือความท้าทาย ยุค Disruptive

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru 1 may 2019 1
 
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้นำและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในยุค 4.0” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย คณะผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้มีทีมงานวิทยากรจาก จีระ อคาเดมี่ นำโดย ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ และคณะ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 9 วัน
 
pkru 1 may 2019 2
 
pkru 1 may 2019 3
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับ โดยเฉพาะในส่วนของคณะผู้บริหาร มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ รวมถึงเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กร จึงได้มีการจัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้นำและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในยุค 4.0 ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารของ PKRU ได้มีการหาจุดร่วม เคารพจุดต่าง และแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพี่อหลอมรวมเป็นนโยบายขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคหรือปัญหาที่จะลดทอนความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ในการนี้มีทีมวิทยากรฝีมือชั้นนำของประเทศ ที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ จีระ อคาเดมี่ โดยมีประเด็นในการอบรมหลักสูตร 9 วัน ที่สำคัญ เช่น บทบาทของผู้นำยุคใหม่ / การบริหารทุนมนุษย์ให้ตอบโจทย์พันธกิจของมหาวิทยาลัย / วิสัยทัศน์ของผู้นำในการรับมือกับประเด็นท้าทาย Disruptive / การตลาดยุคใหม่และการสร้างแบรนด์ PKRU ให้ได้รับประโยชน์จากความนิยมในการท่องเที่ยวของ Phuket ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะดึงศักยภาพของผู้บริหารแล้ว ยังเป็นโอกาสที่ดีที่จะใช้เจียระไนผู้บริหารรุ่นใหม่ ให้มีความพร้อมสู่การเข้าสู่ตำแหน่งในระดับสูงต่อไป” 
  
pkru 1 may 2019 4 
pkru 1 may 2019 5
 
pkru 1 may 2019 6
 
pkru 1 may 2019 7
 
pkru 1 may 2019 8
 
pkru 1 may 2019 9
 
pkru 1 may 2019 10
 
pkru 1 may 2019 11
 
pkru 1 may 2019 12
 
pkru 1 may 2019 13
 
pkru 1 may 2019 14
 
pkru 1 may 2019 15
 
pkru 1 may 2019 16
 
pkru 1 may 2019 17
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 434 times