วันศุกร์, 04 พฤษภาคม 2561 13:08

“ทีมผู้บริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต” แจงวิสัยทัศน์ เน้นพัฒนานักศึกษา เพิ่มงานบริการท้องถิ่น

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru may 2018 1
 
pkru may 2018 2
 
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมบุคลากรประจำภาคเรียน โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี นำทีมผู้บริหารที่ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ฝ่ายภูมิทัศน์ฯ และฝ่ายพัฒนาระบบการจัดหารายได้ ซึ่งได้แนะนำตัวพร้อมให้นโยบายการบริหารงานต่อบุคลากรของ ม.ราชภัฏภูเก็ต หลังจากที่ได้เข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทนตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2561 
 
pkru may 2018 3
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวต่อที่ประชุมถึงทิศทางการบริหารงานว่า “สำหรับวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตต่อจากนี้ จะสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย รัชกาลที่ 10 คือ เน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน การวัดโครงการเพื่อการยกระดับท้องถิ่นในประเด็นที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ 1.โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น 2.โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 3.โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยและเข้าใจสิทธิหน้าที่ตนเองและผู้อื่น 4.โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5.โครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู
 
pkru may 2018 4
 
นอกจากนั้นรักษาราชการแทนอธิการบดี ได้กล่าวถึงการยกระดับการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อมุ่งหวังพัฒนางานบริการและภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นของมหาวิทยาลัย ทั้งการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ร่วมด้วยการยกระดับงานวิชาการและการให้บริการแก่ท้องถิ่นทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การท่องเที่ยว การเกษตร ฯลฯ อีกทั้งการพัฒนาพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยให้มีความสวยงาม การจัดสรรพื้นที่กิจกรรมให้กับนักศึกษาสามารถแสดงความสามารถได้อย่างสร้างสรรค์ และมีการปรับปรุงโซนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ตลอดจนแผนการที่จะพัฒนาพื้นที่สำหรับการท่องเที่ยวโดยได้มีการร่วมมือกับภาคเอกชนในท้องถิ่นเตรียมเปิดตลาดนัดสำหรับส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา ซึ่งแนวคิดของทีมผู้บริหารเกิดจากความมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นมหาวิทยาลัยของทุกคน และท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมและรับบริการจากมหาวิทยาลัยได้ทุกระดับ
 
pkru may 2018 5
 
pkru may 2018 6
 
pkru may 2018 7
 
pkru may 2018 8
 

Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959

Read 1428 times