วันอังคาร, 11 มิถุนายน 2562 09:52

ม.ราชภัฏภูเก็ต จับมือ สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ภูเก็ต ผลิตบุคลากรด้าน PR ในยุคดิจิทัล

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru pr mou jun 2019 1
 
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ ระหว่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต กับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี นางดัชนี สัจจะบุญทวี ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์อาริษา รุจิรวนิชวงศ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธ์ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และนางสาวมุขนิชกานต์ อุประ ประธานหลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบ ร่วมลงนามเป็นพยาน ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว
 
pkru pr mou jun 2019 2
 
pkru pr mou jun 2019 3
 
ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับสากลในท้องถิ่น ให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยมีการบริหารจัดการ ภายในองค์กรเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการที่จะตอบสนองพระราโชบาย ตอบสนองพันธกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและท้องที่ และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้แก่บุคลากร ทั้งนี้การประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งสำคัญในการที่จะพัฒนาและต่อยอดงานด้านต่างๆ ดังนั้นในการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต จึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพต่อไป”
 
pkru pr mou jun 2019 4
 
pkru pr mou jun 2019 5
 
pkru pr mou jun 2019 6
 
ขณะที่ นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ มีบทบาทภารกิจในการเป็นสื่อของรัฐ ผลิตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจในข้อมูล ข่าวสาร นโยบายสําคัญของรัฐ สู่พี่น้องประชาชน เพื่อนําข้อมูลข่าวสารไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น เป็นหน่วยให้คําปรึกษางานด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่ สำหรับการลงนามความร่วมมือ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้าและเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ถือเป็นการประสานความร่วมมือที่สําคัญให้เกิดขึ้น ในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาบุคลากรและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ไปสู่ความเป็นมืออาชีพ ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน ทั้งงานประชาสัมพันธ์ งานบริการ และการท่องเที่ยว สอดรับกับโลกยุคดิจิทัลที่จำเป็นต้องมีการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ โดยใช้สื่อออนไลน์ ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในครั้งนี้ จะนำไปสู่การขับเคลื่อน ต่อยอดพัฒนาเพื่อให้ภูเก็ตก้าวสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่นให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพในทุกๆ ด้านอย่างแท้จริง
 
pkru pr mou jun 2019 7
 
pkru pr mou jun 2019 8
 
pkru pr mou jun 2019 9
 
pkru pr mou jun 2019 10
 
pkru pr mou jun 2019 11
 
pkru pr mou jun 2019 12
 
pkru pr mou jun 2019 13
 
pkru pr mou jun 2019 14
 
pkru pr mou jun 2019 15
 
pkru pr mou jun 2019 16
 
pkru pr mou jun 2019 17
 
pkru pr mou jun 2019 18
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 402 times