วันพฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2559 15:55

“ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล” ชี้ช่องทางสร้างสรรค์กิจกรรม นศ. มีผลสำเร็จและวัดผลได้

Written by
Rate this item
(1 Vote)
Prinya Thaewanarumitkul
 
ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2559 กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินกิจกรรม ปีการศึกษา 2558” โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย นายประเสริฐ จริยะเลอพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และผู้นำนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุม UBI อาคารกิจการนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต การสัมมนาได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน ม.ธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “การประเมินผลและทำกิจกรรมให้ได้ผล และเทคนิคการวิเคราะห์ผลการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา” พร้อมกันนี้มีกิจกรรมการให้ความรู้ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของกองพัฒนานักศึกษา ในการสนับสนุนงานกิจกรรมนักศึกษา โดย นายอรุณ แป้นคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
 
ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
 
ผศ.ดร.ประภา กาหยี กล่าวถึงที่มาของการจัดสัมมนา ว่า “เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามระบบ PDCA (PLAN+DO+CHECK+ACTION) ให้กับผู้นำนักศึกษา และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ หรือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานในหน่วยงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ตลอดจนจัดทำสรุปผลการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม  เพื่อส่งมอบผลการดำเนินงานกิจกรรมให้กับผู้นำนักศึกษาชุดใหม่ นำไปปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ในปีการศึกษา 2559 ต่อไป” อธิการบดี กล่าว
 
ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
 
ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
 
ด้าน ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จ ต้องมาจากการมีผู้นำนักศึกษาที่ดี มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนได้ อีกทั้งกิจกรรมที่จัด จะต้องมีการวางแผนเพื่อไปถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ ดังนั้น การจัดสัมมนาในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาแต่ละคณะ สามารถออกแบบโครงสร้างการบริหารจัดการ และเข้าใจถึงวิธีการคิดวิเคราะห์การดำเนินกิจกรรม ทั้งการศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค ไปจนถึงการพัฒนาสู่การจัดกิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จวัดผลสัมฤทธิ์ได้ นำไปสู่การสร้างระบบที่ยั่งยืน ส่งผ่านแนวคิดและหลักการจัดกิจกรรมตามอัตลักษณ์และความเป็นราชภัฏภูเก็ตได้อย่างชัดเจน สามารถถ่ายทอดสู่ผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ได้อย่างยั่งยืน” วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านงานกิจกรรมนักศึกษา จาก ม.ธรรมศาสตร์ กล่าว
 
 
ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
 
ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
Read 1980 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2559 17:07