วันอาทิตย์, 26 สิงหาคม 2561 12:21

ปราชญ์สัญจร ทบทวนบทบาท ม.ราชภัฏภูเก็ต สร้างความเป็นธรรมท้องถิ่น

Written by
Rate this item
(1 Vote)
rajabandit seminar at pkru 2018 1
 
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 สำนักงานบัณฑิตศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สำนักธรรมศาสตร์และการเมืองราชบัณฑิตยสภา จัดเสวนาวิชาการราชบัณฑิตสัญจร หัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการสร้างความเป็นธรรม” โดยมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ดร.อดุล นาคะโร ประธานกรรมการสำนักงานบัณฑิตศึกษา ตลอดจน คณะผู้บริหาร บุคลากร นักวิชาการ และตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด ในการนี้ได้รับเกียรติจากราชบัณฑิต 3 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ (นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 
rajabandit seminar at pkru 2018 2
 
rajabandit seminar at pkru 2018 3
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า “การประชุมวิชาการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลทางวิชาการที่สามารถนำไปพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ รวมทั้งขยายเครือข่ายวิชาการด้านการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ ระหว่างราชบัณฑิตยสภา สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้ง มหาวิทยาลัยมีความตระหนักถึงการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนองค์กรทุกระดับในท้องถิ่น นอกจากนั้นการได้แลกเปลี่ยนมุมมองในหัวข้อ ‘บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการสร้างความเป็นธรรม’ ระหว่างราชบัณฑิต ซึ่งเป็นผู้มีความรู้เปรียบเสมือน ‘นักปราชญ์’ ของประเทศ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ถือเป็นการทบทวนตนเองและมองถึงแนวทางพิเศษอื่นๆ ที่จะสามารถดำเนินงานเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น สอดคล้องกับบริบททางสังคม โดยใช้เครื่องมือที่มหาวิทยาลัยมีคือการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ด้วยศาสตร์และศิลป์ทุกแขนงที่มี นำไปสนับสนุน วิพากษ์ และบริการองค์ความรู้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท้องถิ่น ชุมชน และประชาชนทุกระดับ อาทิเช่น ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สิทธิและเสรีภาพของพลเมืองชั้นสอง การเข้าถึงบริการทางการศึกษา สวัสดิการของผู้สูงอายุ ฯลฯ ซึ่งเวทีวิชาการในครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลายและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงช่องทางและโอกาสจากการแนะนำของราชบัณฑิตและนักวิชาการ เพื่อนำไปกำหนดนโยบายในมิติใหม่ๆ ในอนาคต”  
 
rajabandit seminar at pkru 2018 4
 
rajabandit seminar at pkru 2018 5
 
rajabandit seminar at pkru 2018 6
 
rajabandit seminar at pkru 2018 7
 
rajabandit seminar at pkru 2018 8
 
rajabandit seminar at pkru 2018 9
 
rajabandit seminar at pkru 2018 10
 
rajabandit seminar at pkru 2018 11
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 637 times