วันจันทร์, 07 พฤศจิกายน 2559 10:15

พัฒนาศักยภาพ อจ. ดึงผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ แนะเทคนิคเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
rajabhat academic position
 
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.สุทิพย์ จีนาวุธ รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
rajabhat academic position1
 
rajabhat academic position2
 
ผศ.ดร.ประภา กาหยี กล่าวว่า “สำหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่สำคัญ ซึ่งให้ความรู้ และประสิทธิ์ประศาสตร์วิชาแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัย ก่อนออกสู่ตลาดแรงงานในภาคส่วนต่างๆ ดังนั้นบุคลากร สายวิชาการ จำเป็นจะต้องเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพคุณวุฒิของตนเอง ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความก้าวหน้าทางตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งการมีตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการนั้น จะเป็นตัวชี้วัดถึงคุณภาพของอาจารย์ อีกทั้งยังเป็นการนำมาสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านอื่นๆอีกด้วย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนผลงานทางวิชาการให้ มีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ เสนาะ ติเยาว์ ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา กาญจนาคม ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ และศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่บุคลากรสายวิชาการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมเป็นอย่างมาก” อธิการบดี กล่าว
 
rajabhat academic position3
 
rajabhat academic position4
 
rajabhat academic position5
 
rajabhat academic position6
 
rajabhat academic position7
 
rajabhat academic position8
 
rajabhat academic position9
 
rajabhat academic position10
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1598 times