วันอังคาร, 07 มิถุนายน 2559 15:13

สกอ.ปลื้ม Best Practices ราชภัฏภูเก็ต ผลงานก้าวกระโดด พร้อมชม One of the Best ของราชภัฏ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
rajabhat best practices
 
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 นายวิบูลชัย ณ ระนอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย นายดิสัน แหล่ทองคำ รักษาการอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สัญจร ครั้งที่ 9 นำโดย รศ.ดร.อานนท์ เที่ยงตรง  ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ คณะทำงาน ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชม Best Practices ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
rajabhat best practices 1
 
rajabhat best practices 2
 
นายวิบูลชัย ณ ระนอง กล่าวถึงการนำเสนอผลงาน Best Practices ในครั้งนี้ว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดการเรียนการสอนอย่างเข้มข้นทั้งวิชาการ และภาคปฏิบัติ ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน นอกจากมีหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตคุณภาพแล้ว ยังเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนสังคมหลายด้าน ทั้งต่อยอดภูมิปัญญา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวบ้าน  และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านองค์ความรู้ทางวิชาการ และงานวิจัย สำหรับการนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ที่ได้จัดขึ้นนี้ มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการนำเสนอรายละเอียดให้กับคณะกรรมการ ได้แก่ โครงการ 3 ร. สู่อนาคต โดยคณะวิทยาการจัดการ ผลงานการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ และพัฒนาผ้าบาติก ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการศึกษาพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชนฐานราก โดยสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนั้นคณะกรรมการ สกอ. และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนะนำมุมมองเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การสร้างผลงานทางวิชาการ และการปรับตัวสู่เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาได้ดียิ่งขึ้น” ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าว
 
rajabhat best practices 3
 
rajabhat best practices 4
 
ด้าน รศ.ดร.อานนท์ เที่ยงตรง  เปิดเผยว่า “จากการที่ได้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมาอย่างยาวนาน รับรู้ถึงความตั้งใจจริง รับทราบถึงจุดมุ่งหมาย และชื่นชมถึงการทำงาน เนื่องจากจังหวัดภูเก็ต มีความได้เปรียบด้านธุรกิจการท่องเที่ยวชั้นนำ จึงเป็นเป้าหมายและความต้องการของผู้เรียนเป็นจำนวนมาก ในโอกาสนี้ การได้เห็นผลงาน Best Practice ล้วนแสดงถึงจุดแข็งในการทำงานเพื่อท้องถิ่นอย่างจริงจัง และเห็นผลสัมฤทธิ์อย่างชัดเจน มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด คณะกรรมการจาก สกอ. ขอยกย่องให้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็น One of the Best ของราชภัฏในประเทศไทย มีการทำงานที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพ มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง และดึงการมีส่วนร่วมระหว่าง นักศึกษา คณาจารย์ ผู้ประกอบการ และท้องถิ่น ช่วยกันขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ” ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สกอ.กล่าว
 
rajabhat best practices 5
 
rajabhat best practices 6
 
rajabhat best practices 7
 
rajabhat best practices 8
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959 
Read 1442 times Last modified on วันอังคาร, 07 มิถุนายน 2559 15:21