วันอังคาร, 23 พฤษภาคม 2560 08:42

ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ ชมรมผู้บริหารงานวิศวกรรม จ.ภูเก็ต พัฒนา นศ. ผลิตบัณฑิตป้อนสู่ตลาดแรงงาน

Written by
Rate this item
(2 votes)

Chief Engineer 6

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับชมรมผู้บริหารงานวิศวกรรม จังหวัดภูเก็ต (The Phuket Chief Engineer Club) เรื่อง “การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-Integrated Learning: WIL)”  เพื่อร่วมกันพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยมีนายดิสัน แหล่ทองคำ อธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย นายรังสรรค์ พลสมัคร ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.สายธาร ทองพร้อม รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายกิตติศักดิ์ จิตเกื้อ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ นายตรีภพ เปาจีน ประธานชมรมผู้บริหารงานวิศวกรรม จังหวัดภูเก็ต ตลอดจน คณาจารย์ และคณะกรรมการชมรมผู้บริหารงานวิศวกรรมฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมพรหมเทพ ตึกอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Chief Engineer 12

Chief Engineer 13

Chief Engineer 14

นายกิตติศักดิ์ จิตเกื้อ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ กล่าวว่า “จากการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เรื่อยมา ได้ผลิตบัณฑิตป้อนสู่ตลาดแรงงานและรับใช้สังคมมากกว่า 200 คน ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัย  มีนโยบายและจุดเน้นการผลิตบัณฑิตที่สนับสนุนภาคการบริการและการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับการ Re-profiling ของมหาวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับจุดเน้นของจังหวัด และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ทางสาขาวิชาจึงได้ดำเนินการ รวบรวมข้อมูลรวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ภาวะตลาดแรงงาน มาดำเนินการปรับปรุงเนื้อหา รายวิชาให้ทันสมัย สู่การปรับปรุงเป็น “สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ” ที่จะเริ่มจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 โดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษา ดังนั้นทางสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ ชมรมผู้บริหารงานวิศวกรรม จังหวัดภูเก็ต (The Phuket Chief Engineer Club)  ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในรูปแบบต่างๆ เช่น การปฏิบัติงานภาคสนาม (Fieldwork) การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังสำเร็จการเรียนทฤษฎี (Post course Internship)  และสหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นต้น

Chief Engineer 16 

Chief Engineer 18

Chief Engineer 20

รวมไปถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้และผสมผสานความรู้ทางทฤษฏี ที่ได้จากการเรียน กับประสบการณ์การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการที่อยู่ในโลกแห่งความจริง รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้ในรายวิชาสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยี อีกทั้งเป็นการให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ร่วมปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการแก่สถานประกอบการด้วยการมีส่วนร่วม โดยมีเป้าหมาย คือ พัฒนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานประจำในสถานประกอบการ ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น นอกจากนี้ผลลัพธ์ที่ต้องการจากความร่วมมือครั้งนี้ ยังมุ่งหวังให้ “นักศึกษา” ได้เรียนรู้ผ่านสหกิจศึกษา หรือร่วมทำวิจัยในงานที่เกี่ยวข้อง “สถานประกอบการ” สามารถพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน ด้านการบริหารจัดการ สร้างสรรค์โครงการใหม่ นำมาสู่งานวิจัยและพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ “คณาจารย์ในหลักสูตร” ร่วมพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมของภาคเอกชน เกิดการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ เกิดความเชื่อมโยงระหว่างภาคอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม (University industry linkages) อย่างเป็นรูปธรรม” ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ กล่าว.

Chief Engineer 21

Chief Engineer 22

Chief Engineer 24

Chief Engineer 25

Chief Engineer 26

Chief Engineer 27

Chief Engineer 29

Read 1894 times Last modified on วันอังคาร, 23 พฤษภาคม 2560 13:25