วันศุกร์, 16 ธันวาคม 2559 15:46

ม.ราชภัฏภูเก็ต นำเสนอวิจัยระดับชาติ “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนสู่โลกาภิวัฒน์”

Written by
Rate this item
(3 votes)
rajabhat reseaech expo dec 2016 1
 
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8 หัวข้อ “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนสู่โลกาภิวัฒน์” โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้บริหาร บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันสมองของชาติ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
 
rajabhat reseaech expo dec 2016 2
 
นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “สำหรับการวิจัยถือเป็นพันธกิจที่สำคัญของสถาบันอุดมการศึกษา ในฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น งานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยนั้น จะต้องตอบสนองความต้องการ ในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาให้สังคมท้องถิ่น รวมทั้งการวิจัยสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และทันสมัยให้กับคณาจารย์ สามารถนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอน นำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะสอดคล้องกับที่สังคมหรือตลาดต้องการ การจัดประชุมนำเสนอการวิจัยในวันนี้ เป็นกลยุทธ์สำคัญในการส่งเสริมการวิจัยของนักวิจัย เป็นแหล่งสำหรับเผยแพร่งานวิจัย รวมทั้งเป็นโอกาสดี ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการวิจัยในรูปแบบที่หลากหลาย ระหว่างนักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป”
 
rajabhat reseaech expo dec 2016 3
 
ด้าน ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า “การจัดโครงการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนองานวิจัยทางการศึกษา ซึ่งมีคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ เพื่อพัฒนาการศึกษา สังคม และชุมชน กระตุ้นให้คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อันจะทำให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อรวบรวมบทความทางวิชาการ ในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัย ให้เกิดขึ้นระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมไปถึงการพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา การจัดงานในครั้งนี้ มีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัย ในรูปแบบการนำเสนอด้วยวาจา และการนำเสนอในรูปแบบของโปสเตอร์ ซึ่งมีสาขาผลงานวิจัย ประกอบด้วย สาขาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาสังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ มีผู้ส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอทั้งสิ้น 147 บทความ ประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และประชาชนทั่วไป”
 
rajabhat reseaech expo dec 2016 4
 
rajabhat reseaech expo dec 2016 5
 
rajabhat reseaech expo dec 2016 6
 
rajabhat reseaech expo dec 2016 7
 
rajabhat reseaech expo dec 2016 8
 
rajabhat reseaech expo dec 2016 9
 
rajabhat reseaech expo dec 2016 10
 
rajabhat reseaech expo dec 2016 11
 
rajabhat reseaech expo dec 2016 12
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1064 times Last modified on วันอังคาร, 20 ธันวาคม 2559 12:50