วันอังคาร, 02 กรกฎาคม 2562 14:53

อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับวิจัย”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
rdi pkru 1 jul 2019 0
 
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับวิจัย” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.ชญานิศ ลือวานิช ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตลอดจน ผู้บริหาร นักวิจัยของ ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมเครือข่ายนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทั่วภาคใต้ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา และ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ม.ขอนแก่น เป็นวิทยากร
 
rdi pkru 1 jul 2019 1
 
rdi pkru 1 jul 2019 2
 
rdi pkru 1 jul 2019 3
 
rdi pkru 1 jul 2019 4
 
rdi pkru 1 jul 2019 5
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวว่า “เป็นที่ยอมรับว่าความเจริญก้าวหน้าของศาสตร์สาขาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เกิดจากงานวิจัยและส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการทำวิจัยในมนุษย์ การทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคนต้องถือเอาความอยู่ดีของอาสาสมัครเป็นสิ่งสำคัญก่อนความสนใจทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วัตถุประสงค์ในการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน เพื่อให้เข้าใจสาเหตุ พัฒนาการป้องกัน การวินิจฉัย กระบวนการรักษา การพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น นอกจากนี้การทำวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับคน แม้ว่าไม่มีการใช้สิ่งแทรกแซงที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่ออาสาสมัคร แต่การศึกษาวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ หรือการสำรวจ ก็อาจทำให้เกิดความเสี่ยง หรือผลกระทบต่ออาสาสมัครทางด้านเศรษฐกิจ สังคม จิตใจ หรือก่อให้เกิดตราบาปต่ออาสาสมัคร ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับอาสาสมัครวิจัยเป็นภาระที่ผู้วิจัยต้องรับผิดชอบเสมอ ผู้ทำการวิจัยจะต้องปกป้องชีวิต สุขภาพ ความเป็นส่วนตัว และความมีศักดิ์ศรีของอาสาสมัคร อนึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีพันธกิจในการสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัย ทุกสาขาในประเทศไทยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ การวิจัยที่มีคุณภาพต้องประกอบด้วย ผู้วิจัยที่ปฏิบัติตามแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากลและจรรยาบรรณนักวิจัยของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ การวิจัยในทุกสาขาทั้งมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพจะต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณการวิจัยเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นหลักสากล มีการคุ้มครองสิทธิ ศักดิ์ศรี ความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัยเพื่อจะได้ผลการวิจัยที่น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ในการจัดอบรมในครั้งนี้ ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แก่ อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รวมทั้งเครือข่ายอุดมศึกษาที่ใกล้เคียง ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการและเกณฑ์การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ และเพื่อให้ทราบวิธีปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์รวมทั้ง สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลว่าด้วยเรื่องจริยธรรมการวิจัย”
 
Read 438 times Last modified on วันอังคาร, 02 กรกฎาคม 2562 15:20