วันพุธ, 14 สิงหาคม 2562 08:44

RDI PKRU ให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

Written by
Rate this item
(1 Vote)
rdi pkru 10 aug 2019 1
 
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต (RDI PKRU) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของ (สกสว.) โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)
 
rdi pkru 10 aug 2019 2
 
rdi pkru 10 aug 2019 3
 
ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า “สถาบันวิจัยฯ เป็นหน่วยงานที่รับผิดขอบกับกิจการทางด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยทำหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา นักวิจัยทุกด้านทั้งในเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทุกประเภท การจัดสรรทุนวิจัย การสร้างเครือข่ายการวิจัย การพัฒนาให้ความรู้ทางด้านการวิจัย การบริการทางด้านการวิจัยในทุกด้านและการสนับสนุนให้มีการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางด้านการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้องค์ความรู้จากการวิจัยที่ได้มาตรฐานและคุณภาพ 
 
rdi pkru 10 aug 2019 4
 
ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาสอดคล้องกับหน้าที่และตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยและทิศทางการวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ 20 ปี โดยตอบโจทย์สร้างนวัตกรรมการวิจัยและทิศทางการวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ 20 ปี ด้านการสร้างนวัตกรรมการวิจัย ด้านเศรษฐกิจ สังคม และองค์ความรู้ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม โดยการสนับสนุนบุคลากรให้ผลิตการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ ในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาในระดับฐานราก สร้างศักยภาพให้กับพื้นที่เพื่อพร้อมรับและรุกกับการเปลี่ยนแปลง การเข้าใจศักยภาพและข้อจำกัดของพื้นที่จะช่วยให้ออกแบบนโยบายการพัฒนาในระดับประเทศให้ดีขึ้น เพื่อสังคมก้าวไปข้างหน้าและเติบโตอย่างมีส่วนร่วมและทั่วถึง สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ของ สกสว. และยื่นคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจในการเขียนงานวิจัย สามารถดำเนินการได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยของประเทศต่อไป”
 
rdi pkru 10 aug 2019 5
 
rdi pkru 10 aug 2019 6
 
rdi pkru 10 aug 2019 7
 
rdi pkru 10 aug 2019 8
 
rdi pkru 10 aug 2019 9
Read 340 times