วันพุธ, 15 พฤษภาคม 2562 13:46

สถาบันวิจัยฯ เดินหน้า บ่มเพาะนักวิจัยรุ่น 2 เพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัยเชิงพื้น เพื่อพัฒนาศักยภาพ ชุมชนท้องถิ่น

Written by
Rate this item
(1 Vote)
rdi pkru 13 may 2019 1
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพการเขียนข้อเสนอการวิจัย “โครงการพัฒนาระบบบ่มเพาะด้านการวิจัย” เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยใหม่ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนวิจัยการพัฒนาเชิงพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยและเสนอแหล่งทุนเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยต่อไปในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร และ ดร.พินิจ ดวงจินดา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในประเด็นสำคัญ เช่น แนวทางการวิจัยภายใต้พระราชบัญญัติ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ภายใต้หัวข้อ “กรอบแนวคิดการวิจัยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)” การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบทของชุมชน และงานตาม ภารกิจหลัก การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่” การกำหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับผู้เข้าอบรม เพื่อกำหนดปัญหาวิจัยในแต่ละพื้นที่ และสรุปการกำหนดโจทย์วิจัย คำถามวิจัย วัตถุประสงค์ การวัดและการสร้างเครื่องมือ เป็นต้น สำหรับการอบรมครั้งนี้มี ดร.อทิพันธ์  เสียมไหม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมด้วย อาจารย์ฤธรรมรง ปลัดสงคราม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะทีมบริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา คณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมในทอนบุรี บีช รีสอร์ท หมู่ 4 ต.สาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
 
rdi pkru 13 may 2019 2
 rdi pkru 13 may 2019 3
 
rdi pkru 13 may 2019 4
 
rdi pkru 13 may 2019 5
 
rdi pkru 13 may 2019 6
 
rdi pkru 13 may 2019 7
 
rdi pkru 13 may 2019 8
 
rdi pkru 13 may 2019 9
 
rdi pkru 13 may 2019 10
 
rdi pkru 13 may 2019 11
 
rdi pkru 13 may 2019 12
 
rdi pkru 13 may 2019 13
 
rdi pkru 13 may 2019 14
Read 632 times