วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2562 12:42

Rdi PKRU ส่งเสริมเผยแพร่ผลงานวิจัยเผยแพร่วารสารระดับชาติและนานาชาติ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
rdi pkru 17 jun 2019 1
 
ระหว่างวันที่ 17–18 มิถุนายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมส่งเสริมเผยแพร่ผลงานวิจัย การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่วารสารระดับชาติและนานาชาติ  โดยมี ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตลอดจน บุคลากร เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมคุณหญิงกาญจนา ณ ระนอง ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้มี รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตกุล บรรณาธิการวารสาร Walailak Journal of Science and Technology และ ผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตกุล ผู้จัดการวารสารเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
 
rdi pkru 17 jun 2019 2
 
rdi pkru 17 jun 2019 3
 
ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย กล่าวว่า “โครงการส่งเสริมเผยแพร่ผลงานวิจัย การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่วารสารระดับชาติและนานาชาติ ม.ราชภัฏภูเก็ต มีนโยบายส่งเสริมให้คณาจารย์ได้มีผลงานวิจัยและพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ มีการสนับสนุนทุนประเภทต่างๆ ในการสร้างผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ผลงานทางวิชาการได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเมื่อมีการเผยแพร่สู่นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป รวมถึงการเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือวารสารวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นการให้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเขียนบทความวิจัยที่ถูกต้อง แก่บุคลากรที่มีผลงานบทความวิชาการต่างๆ จะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการเผยแพร่ ทำให้งานวิจัยมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ในการนี้มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนบทความวิจัย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ และยังส่งผลให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเขียนบทความให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น”
 
rdi pkru 17 jun 2019 4
 
rdi pkru 17 jun 2019 5
 
rdi pkru 17 jun 2019 6
 
rdi pkru 17 jun 2019 7
 
rdi pkru 17 jun 2019 8
 
Read 532 times