วันศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2561 09:51

RDI PKRU ส่งเสริมการเตรียมบทความเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิจัย

Written by
Rate this item
(1 Vote)
rdi pkru 7 nov 2018 1
 
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและการเตรียมบทความเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิจัย” โดยมี ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล และผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และถ่ายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำตำแหน่งทางวิชาการ
 
rdi pkru 7 nov 2018 2
 
rdi pkru 7 nov 2018 3
 
rdi pkru 7 nov 2018 4
 
ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล กล่าวว่า “สำหรับโครงการส่งเสริมการวิจัยดังกล่าว จัดขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อาทิ หนังสือ ตำรา งานวิจัย และเอกสารทางวิชาการเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งตำแหน่งทางวิชาการเป็นการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพสำหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนานั้น มุ่งหวังให้อาจารย์ได้รับรู้หลักเกณฑ์และวิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการ รวมไปถึงกระตุ้นและสร้างความเข้าใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการโดยใช้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ในการนี้จึงได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถนำประสบการณ์มาถ่ายทอด ในการจัดทำตำแหน่งทางวิชาการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางและเทคนิคในการสร้างผลงานวิจัยให้ได้รับการเผยแพร่ผ่านเวทีวิชาการ” ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าว
 
rdi pkru 7 nov 2018 5
 
rdi pkru 7 nov 2018 6
 
rdi pkru 7 nov 2018 7
 
rdi pkru 7 nov 2018 8
 
rdi pkru 7 nov 2018 9
 
rdi pkru 7 nov 2018 10
 
rdi pkru 7 nov 2018 11
 
rdi pkru 7 nov 2018 12
 
rdi pkru 7 nov 2018 13
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 572 times