วันอังคาร, 22 ตุลาคม 2562 09:01

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมวิชาการนานาชาติ SAFE 2019 และสหวิทยาการบนพื้นฐานยุค 5.0

Written by
Rate this item
(1 Vote)
 
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยและระดับชาติ ครั้งที่ 12 “การวิจัยสหวิทยาการบนพื้นฐานยุค 5.0 (Interdisciplinary Research Based on Era of 5.0)” และการประชุมวิชาการนานาชาติในประเด็นการเกษตรอย่างยั่งยืน และความมั่นคงของอาหารและพลังงานทางเลือกในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชีย SAFE 2019 : 7th International Conference on Sustainable Agriculture, Food and Energy โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง ผู้ประสานงาน SAFE ประจำประเทศไทย Prof. Dr. Novizar Nazir – Executive Chaiman SAFE-Network Coordinator ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และนักวิจัยจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ อินโดนีเซีย / มาเลเซีย / เวียดนาม / ไต้หวัน / ฟิลิปปินส์ / เนปาล / เกาหลีใต้ ฯลฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวว่า “สำหรับงาน SAFE 2019 มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Conversion of Agri-waste into Biomass Energy Integrated with Microgrids” โดย Assoc.Prof.Keng-Tung Wu, PhD และ หัวข้อ “Emerging plasma technology for next generation agriculture and food processes” โดย Prof.Jeon Geon Han ในส่วนของผลงานวิจัยระดับชาติ มีนักวิจัยนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย และผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ แบ่งกลุ่มตามสาขาได้แก่ กลุ่มสังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ / กลุ่มการศึกษา / กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยในฐานะของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการพัฒนางานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ได้เปิดเวทีระดับชาติและนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายประเทศ ซึ่งองค์ความรู้และแนวทางการศึกษาในศาสตร์หลากหลายแขนงเป็นการเปิดโอกาสให้มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย อันเป็นการยกระดับคุณภาพด้านการวิจัยให้ตอบสนองบริบททางสังคม โดยเฉพาะงานวิจัยด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน และความมั่นคงของอาหารและพลังงานทางเลือก ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นและประเทศ”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Read 1209 times