วันอังคาร, 27 สิงหาคม 2562 08:38

ม.ราชภัฏภูเก็ต สัมมนาแนะวิธีรับฟัง ป้องกันปัญหาฆ่าตัวตาย

Written by
Rate this item
(1 Vote)
samaritan aug 2019 1
 
ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา จัดสัมมนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา หัวข้อ “การให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่มีความคิดฆ่าตัวตาย” โดยมี ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายธัชพิชัย ปิยสวัสดิ์ธาดา รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ตลอดจน อาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุม อาคารเพชรภูมิภัฏ ในการนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจาก สมาคมสะมาริตันส์ ซึ่งเป็นสมาคมที่ให้บริการเป็นเพื่อนพูดคุยทางโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย ร่วมให้ความรู้ในหัวข้อที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าใจ เข้าถึง และพร้อมรับฟังหรือเฝ้าสังเกตนักศึกษาที่มีความเสี่ยงดังกล่าว ได้แก่ เตรียมความพร้อมและเปิดพื้นที่การเรียนรู้ / ทำความรู้จักกันผ่านการฟัง / เปิดประสาทสัมผัสการรับฟังด้วยสติ / อุปสรรคการรับฟัง กับการรับมือเบื้องต้น / สภาวะอารมณ์และเสียงภายในตนเอง / ฝึกฟังกับสถานการณ์จำลอง / กิจกรรมกลุ่ม “ฟังด้วยใจ” 
 
samaritan aug 2019 2
 
samaritan aug 2019 3
 
นายธัชพิชัย ปิยสวัสดิ์ธาดา รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวว่า “กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดสัมมนาในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ความรู้และแนวคิดที่เป็นประโยชน์แก่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ในการดูแลนักศึกษา โดยลักษณะของกิจกรรมเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การระดมความคิด มุ่งเน้นให้อาจารย์ที่ปรึกษามีความพร้อม เข้าใจ และสามารถให้คำปรึกษา รับฟัง นักศึกษาที่อาจจะมีปัญหาหรือต้องการพูดคุย ซึ่งในปัจจุบันปัญหาการฆ่าตัวตายของนักศึกษาหรือเยาวชนเป็นปัญหาใหญ่ การป้องกันด้วยการให้คำปรึกษาของมหาวิทยาลัยจึงเป็นบทบาทสำคัญที่ควรให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วน ในการนี้การนำเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จะสามารถถ่ายทอดสู่อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ซึ่งมีความใกล้ชิดกับนักศึกษา นำวิธีการรับฟังนำไปถ่ายทอดควบคู่กับการเรียนการสอน นำไปสู่เครือข่ายการพัฒนาระบบการดูแลนักศึกษาให้รู้สึกอบอุ่นใจและเรียนอย่างมีความสุขภายในมหาวิทยาลัยและสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ”
 
samaritan aug 2019 4
 
samaritan aug 2019 5
 
samaritan aug 2019 6
 
samaritan aug 2019 7
 
samaritan aug 2019 8
 
samaritan aug 2019 9
 
samaritan aug 2019 10
 
Read 394 times