วันพุธ, 23 พฤษภาคม 2561 13:41

SciPKRU ร่วมภาคีเครือข่ายจัด “ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเครือข่าย 7 สถาบัน”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru sci camp may 2018 1
 
ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสร้างเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเครือข่าย 7 สถาบัน” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาจากเครือข่าย 7 สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วม
 
pkru sci camp may 2018 2
 
pkru sci camp may 2018 3 
ทั้งนี้โครงการสร้างเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทางด้านวิจัยด้านการผลิตบัณฑิต ด้านกิจการนักศึกษา ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดกิจกรรมให้เข้มแข็ง ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือดังกล่าว จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า “การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันด้วยกัน เป็นการสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในด้านต่างๆ อาทิ การผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการประกันคุณภาพการศึกษานั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันการศึกษาต้องอาศัยการมีเครือข่ายและกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสถาบัน เพื่อให้มีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย การรับรู้และความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการขับเคลื่อนสถาบัน นอกจากนี้การส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายยังช่วยระดมความคิด สติปัญญา แรงกาย และแรงใจ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายร่วมกันผ่านกิจกรรมต่างๆที่ได้ลงมือปฏิบัติร่วมกัน”รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าว
 
 
 
pkru sci camp may 2018 4
 
pkru sci camp may 2018 5
 
pkru sci camp may 2018 6
 
pkru sci camp may 2018 7
 
pkru sci camp may 2018 8
 
pkru sci camp may 2018 9
 
pkru sci camp may 2018 10
 
pkru sci camp may 2018 11
 
pkru sci camp may 2018 12
 

Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959

Read 583 times