วันจันทร์, 17 ธันวาคม 2561 14:01

SCI. PKRU ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ นศ. จัดกิจกรรม Social English

Written by
Rate this item
(0 votes)

DSC 0572

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ในกิจกรรม “จัดกิจกรรม Social English” โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย นายจิตติพงษ์ สังข์ทอง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุม คุณหญิงกาญจนา ณ ระนอง ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายชลธิศ ศรีขวัญ และนายสุนทร รายารักษ์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ การใช้ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา

DSC 0564

DSCF6499

นายจิตติพงษ์ สังข์ทอง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า “โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพชีวิต ในกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ ด้านต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาให้มีความพร้อมตามคุณลักษณะดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตประจำวัน  นับว่าเป็นการช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษนั้น มีความจำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัด “กิจกรรม Social English” ขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแก่นักศึกษา” รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ กล่าว.

DSCF6500

ด้าน ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกห้องเรียนนั้น เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้าง และพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ดังนั้นนักศึกษาทุกคนจำเป็นจะต้องเรียนรู้ และเสริมสร้างทักษะด้านต่าง ๆ ทั้งคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ทักษะการสื่อสาร รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ว่าที่บัณฑิตมีคุณสมบัติพร้อมต่อการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ” รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าว.

DSC 0642

DSC 0677

DSC 0789

 

 

Read 684 times