วันพุธ, 13 กุมภาพันธ์ 2562 13:23

ราชภัฏภูเก็ต MOU พัฒนาศักยภาพด้านแรงงาน กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

Written by
Rate this item
(0 votes)

1

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาศักยภาพแรงงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ในการนี้มีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ     รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาย ภูริทรัพย์ เดชพิพัฒน์ประชา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ และนายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงและร่วมเป็นสักขพยาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

2

ทั้งนี้การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันเพื่อดำเนินการพัฒนาศักยภาพแรงงานที่เป็นแรงงานใหม่ให้พร้อมสำหรับการเข้าไปทำงานในสถานประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพแรงงานที่ทำงานในสถานประกอบการให้มีสมรรถนะได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร บุคลากร การศึกษาดูงาน ระหว่างกัน ในการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาการผลิตแรงงานใหม่ และพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีสมรรถนะได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอาชีพ รวมไปถึงการสร้างความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานภายในสถานศึกษา เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดทำมาตรฐานผู้ประกอบอาชีพ โดยผ่านการร่วมพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอาชีพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยมีการสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือ-เครื่องจักร อุปกรณ์ สถานที่ฝึกอบรม และสถานที่ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และร่วมดำเนินการจัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามหลักสูตรที่กำหนด และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานชาติ

Read 1152 times Last modified on วันพุธ, 13 กุมภาพันธ์ 2562 13:28