วันจันทร์, 09 กันยายน 2562 14:47

วจก.เสริมทักษะ นศ. จัดอบรม “Active action”

Written by
Rate this item
(0 votes)

DSCF1203

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 คณะวิทยาการจัด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมการเขียนเรซุเม่ อบรมภาษาอังกฤษ และอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วจก. “Active action” แก่นักศึกษาชั้นปี 4 โดยมี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิด ร่วมด้วยผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 จำนวน 500 คน เข้าร่วม ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

DSCF1177

DSCF1178

DSCF1184

ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า “การจัดอบรม วจก. Active action ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ด้านทักษะการทำงาน ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อใช้ในการสอบ และการทำงานในชีวิตจริง ซึ่งในปัจจุบันหลาย ๆ องค์กรได้ทำการ “Reskill” ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ใหม่ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบุคลากรในองค์กร ให้สามารถสร้างการเรียนรู้ได้ในทุกเรื่อง ทุกด้าน หลากหลายสาขาวิชาซึ่ง “บุคคล” และ “องค์กร” ต้องใช้เวลากับสิ่งเหล่านี้ให้ได้มากที่สุด เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสม ตามลักษณะของแต่ละองค์กรที่แตกต่างกันไปดังนั้นทางคณะวิทยาการจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนานักศึกษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะใหม่ ๆ ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรทางวิชาชีพต่าง ๆ ที่จะส่งผลให้นักศึกษาสามารถประสบผลสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในการทำงานซึ่งทางคณะวิทยาการจัดการได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มาให้ความรู้แก่นักศึกษา ประกอบด้วย อ.ธนกฤต จันทร์แสง รองผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอบรมให้ความรู้เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศ” คุณกฤตภาส ณ พัทลุง อบรมให้ความรู้เรื่อง “การเขียนเรซุเม่ ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน” และอ.วริสา ราชกิจชอบ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ อบรมให้ความรู้เรื่อง “อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ และการทำงาน” รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าว.

DSCF1186

DSCF1189

DSCF1191

DSCF1196

DSCF1199

DSCF1199

DSCF1203

DSCF1204

DSCF1208

DSCF1216

Read 633 times Last modified on วันจันทร์, 09 กันยายน 2562 16:14