วันเสาร์, 12 มีนาคม 2559 15:07

ติวทักษะบริหารความเสี่ยงองค์กร ลดโอกาสความผิดพลาด เพิ่มหนทางความสำเร็จ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
Strategic Risk Management
 
ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 หน่วยตรวจสอบภายใน ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง (Strategic Risk Management) โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม ได้รับเกียรติจาก นายสรายุธ เกษมอมร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ม.ราชภัฏนครราชสีมา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณาจารย์ และบุคลากร ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน จากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมศูนย์วิทย์ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
Strategic Risk Management1
 
Strategic Risk Management2
 
ผศ.ดร.ประกา กาหยี กล่าวว่า “ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลต่อการดำรงอยู่ของสถาบันการศึกษาในหลากหลายด้าน ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีทั้งในระดับหน่วยงานย่อย และระดับองค์กร อย่างรวดเร็ว เพราะเมื่อองค์กรมีความเสี่ยงเกิดขึ้นในการดำเนินงาน หน่วยงานต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้องค์กรบรรลุไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น สมาชิกขององค์กรที่ได้เข้าร่วมอบรม จะได้รับทราบหลักการ มุมมองความคิด และแนวปฏิบัติ ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ และบริหารความเสี่ยงร่วมกัน รวมถึง ให้ผู้บริหารส่วนงานต่างๆ นำความรู้ไปจัดวางระบบการควบคุมภายใน และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงครอบคลุมภารกิจหลักของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ” อธิการบดี กล่าว
 
Strategic Risk Management3
 
Strategic Risk Management4
 
Strategic Risk Management5
 
Strategic Risk Management6
Read 1034 times Last modified on วันเสาร์, 12 มีนาคม 2559 15:27