วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2562 10:27

วจก.จัดโครงการ "อบรมผู้นำนักศึกษาน้องใหม่ คณะวจก. เสริมสร้างศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถของความเป็นผู้นำนักศึกษา"

Written by
Rate this item
(0 votes)

34227 Copy

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการอบรมผู้นำนักศึกษาน้องใหม่ ให้แก่นักศึกษาสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ โดยมี ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ร่วมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษาสโมสรนักศึกษา เข้าร่วม จำนวน 30 คน ในการนี้ กิจกรรมในภาคเช้ามีการอบรมเสวนาการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ ณ โรงแรมบันยันทรี โดยวิทยากรจากฝ่ายบุคคลและฝ่าย Training โรงแรมบันยันทรี อาจารย์พรรษชล สุชาฏา และ อาจารย์ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ

 ศกษาดงาน 62 ๑๙๐๖๐๒ 0024

ศกษาดงาน 62 ๑๙๐๖๐๒ 0009

34283

34284

34272 Copy

34265 Copy

 34225 Copy

กิจกรรมภาคบ่าย มีการเสวนาเรื่อง การพัฒนานักศึกษาสู่นักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่ตำบลป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต และศึกษาดูงานวิถีชุมชนบ้านป่าคลอก โดยวิทยากรคุณลุงต๋อย นายจรูญ ราชพล ผู้นำกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ป่าคลอก อาจารย์พรรษชล สุชาฏา และ อาจารย์ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถของความเป็นผู้นำนักศึกษา 

 34229 Copy

ศกษาดงาน 62 ๑๙๐๖๐๒ 0041

34462

ศกษาดงาน 62 ๑๙๐๖๐๒ 0039

 34238

34256

ศกษาดงาน 62 ๑๙๐๖๐๒ 0059

Read 609 times