วันพฤหัสบดี, 20 กรกฎาคม 2560 10:37

เรียนอย่างมีสุข จบด้วยคุณภาพ สัมมนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา

Written by
Rate this item
(1 Vote)
ผศ.พ.ต.ท.หญิง ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม
 
ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 งานแนะแนวการศึกษาและบริการอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนาหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา” โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วม ณ ห้องประชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ทั้งนี้ได้เชิญ ผศ.พ.ต.ท.หญิง ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม ผู้ช่วยอธิการบดี ม.สุโขทัยธรรมาธิราช และ ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ จากภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนแลกเปลี่ยนมุมมองกับคณาจารย์ 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
 
ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี กล่าวว่า “อาจารย์ที่ปรึกษามีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของนักศึกษา เนื่องจากมีบทบาทต่อนักศึกษาในหลายด้าน ทั้งการปรับตัวในมหาวิทยาลัย การใข้ชีวิตร่วมกับสังคม การฝึกความรับผิดชอบในฐานะผู้ใหญ่ รวมถึงการใช้ชีวิตในด้านอื่นๆ อาจารย์ที่ปรึกษาจึงเป็นสิ่งสนับสนุนให้นักศึกษามีความสำเร็จทั้งด้านการเรียนและด้านสังคม ด้วยการให้คำปรึกษา เสนอแนะ และช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหา ดังนั้นบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาจึงไม่ใม่ใช่เรื่องง่าย แต่ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ ทั้งเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะ เสียสละ มีคุณธรรม และมีความปรารถนาดีต่อนักศึกษาอย่างแท้จริง เพราะมหาวิทยาลัยมิได้ผลิตบัณฑิตที่ทักษะทางวิชาการออกสู่สังคมเท่านั้น แต่เรามุ่งหวังสร้างคนดีที่สังคมต้องการ ด้วยความคาดหวังดังกล่าวจึงเกิดเป็นการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และได้องค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญนำไปประยุกต์ใข้ร่วมกับการสอนในรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของนักศึกษาในสถาบัน” 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1703 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 20 กรกฎาคม 2560 11:10