วันจันทร์, 11 มกราคม 2559 13:41

การจัดงานวันครู ครั้งที่ 60 ประจำปี 2559

Written by
Rate this item
(0 votes)

        ตามที่คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 21 พศจิกายน 2499 มีมติให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครู โดยให้ความสำคัญต่อครูและอาชีพครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดี เป็นประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นวันแห่งการรำลึกถึงความสำคัญของครู เปิดโอกาสให้ครูได้บำเพ็ญกุศล และดำรงกิจกรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูกับประชาชน และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู

        เพื่อให้การจัดงานวันครู ครั้งที่ 60 ประจำปี 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต จึงขอเรียนเชิญท่านเพื่อเป็นเกียรติ ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Teachers Day

Read 1034 times Last modified on วันจันทร์, 11 มกราคม 2559 14:32

Related items