วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2560 12:58

ราชภัฏภูเก็ต ให้ความรู้ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ฉบับปี 2560

Written by
Rate this item
(1 Vote)
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 
ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560 งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมหลักสูตร  “ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” โดยมี นายดิสัน แหล่ทองคำ รองอธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย นายธวัชชัย บุญเฉิด รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตลอดจน บุคลากร เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เชิดชัย มีคำ ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบการพัสดุ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ณ ห้องสัมมนา 502 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 
นายธวัชชัย บุญเฉิด รักษาการ ผอ.สนง.อธิการบดี กล่าวว่า “การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ เป็นสิ่งสำคัญจำเป็นเป็นต่อบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ เนื่องจากหากการดำเนินงานไม่เป็นตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และโดยเฉพาะไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติแล้วนั้น จะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานและบุคคลได้ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการดำเนินงาน และมีหน้าที่ในการเผยแพร่ ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด ดังนั้นงานพัสดุ จึงได้จัดโครงการอบรมขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยซึ่งปฏิบัติงานด้านการพัสดุให้สามารถเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ และนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจถึงความสำคัญหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และขั้นตอนในการปฏิบัติด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด้านการพัสดุ อันเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทำให้บุคลากรได้รับทราบถึงสาเหตุของความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน ตลอดจนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น การแก้ไขปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากร อันจะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในแง่มุมต่างๆ ได้มากขึ้น”
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 
thai government procurement 2017 10
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 2115 times Last modified on วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2560 15:23