วันอังคาร, 25 ตุลาคม 2559 16:07

ม.ราชภัฏภูเก็ต ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Written by
Rate this item
(1 Vote)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสภาคณบดีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 และการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย นายดิสัน แหล่ทองคำ และ ผศ.สุทิพย์ จีนาวุธ รองอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต นายรังสรรค์ พลสมัคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักวิชาการ ตัวแทนภาคเอกชน และนักศึกษา จาก 22 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
นายรังสรรค์ พลสมัคร กล่าวว่า “กลุ่มสาขาวิชาทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ จัดงานสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิชาการ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการองค์กร การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร และงานวิจัย สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการจัดสัมมนา เกี่ยวกับ ‘การเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์’ โดย รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร อดีตอธิการบดี ม.ราชภัฏพระนคร และ รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง รองอธิการบดี ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รวมถึงการประชุมสภาคณบดีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้จัดขึ้นตามพันธกิจหลักด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย อันสอดรับกับแนวคิดการพัฒนา Thailand 4.0 ขับเคลื่อนชาติด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม รวมถึงมีส่วนขับเคลื่อนความเจริญทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมให้กับท้องถิ่น และชุมชน อย่างมั่นคงและยั่งยืน” 
 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1642 times