วันอาทิตย์, 24 เมษายน 2559 13:06

สะท้อนเสียงนักปกครอง-พลเมืองภูเก็ต สร้างกลไกกระจายอำนาจท้องถิ่น

Written by
Rate this item
(2 votes)
ทิศทางการกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นในทศวรรษหน้า
 
วันที่ 22 เมษายน 2559 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 10 ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนาเรื่อง “ทิศทางการกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นในทศวรรษหน้า” โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย นายทัยกิจ แซ่เจี๋ย ประธานนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 10 ตลอดจน คณาจารย์ นักศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และร่วมตอบประเด็นข้อสงสัยต่างๆ ของผู้เข้าร่วมสัมมนา
 
นายไทยกิจ แซ่เจี๋ย
 
Thai Local Government Organization Administration 1
 
นายทัยกิจ แซ่เจี๋ย ประธานนักศึกษาหลักสูตรฯ กล่าวถึงที่มาของการจัดเวทีสัมมนา ว่า “แนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาของประเทศ คือ ภาครัฐต้องลดการผูกขาดอำนาจเดิมที่รวมศูนย์ มาเป็นการกระจายอำนาจลงสู่ชุมชนท้องถิ่น และถ่ายโอนอำนาจในการตัดสินใจสู่ประชาชนเป็นสำคัญ ซึ่งรัฐธรรมนูญได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น โดยกำหนดให้มีความอิสระ ในการกำหนดนโยบาย การบริหารงานด้านต่างๆ และกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน แนวทางการกระจายอำนาจที่ผ่านมาถือว่าประสบผลสำเร็จพอสมควร เนื่องจากประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะที่จำเป็นขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะบริการทางการศึกษาและสาธารณูปโภค แต่ในขณะเดียวกันยังมีอีกหลายหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ที่ไม่ประสบผลสำเร็จในด้านการให้บริการ ส่งผลให้การบริหารจัดการเมือง ชุมชน และประชาชนมีอุปสรรค ขณะที่เมืองในภูมิภาคต่างๆ กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งมาพร้อมกับสภาพปัญหาในด้านต่างๆ ที่มากขึ้น ส่งผลให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างครอบคลุม อันเนื่องจากการขาดอำนาจ และทรัพยากรในการดำเนินงาน รวมถึงมีข้อจำกัดในหลักการกระจายอำนาจอีกหลายประเด็น ที่ยังต้องได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการและความคาดหวังของสังคม ดังนั้น การเปิดเวทีสาธารณะในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างนักบริหารระดับสูง นักปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ และพลเมือง เพื่อสะท้อนสภาวการณ์ที่แท้จริงในการกระจายอำนาจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยปัจจัยด้านใดบ้าง และแสวงหาแนวทางที่จะช่วยสร้างกลไกเพื่อการกระจายอำนาจที่สมบูรณ์อย่างเป็นรูปธรรมในทศวรรษหน้า”
 
Thai Local Government Organization Administration 2
 
Thai Local Government Organization Administration 3
 
Thai Local Government Organization Administration 4
 
Thai Local Government Organization Administration 5
 
Thai Local Government Organization Administration 6
 
Thai Local Government Organization Administration 7
 
Read 1055 times Last modified on วันจันทร์, 25 เมษายน 2559 11:27