วันจันทร์, 23 กรกฎาคม 2561 14:42

ครุศาสตร์ เสริมสิริมงคล ไหว้ครูดนตรีไทย 2561

Written by
Rate this item
(1 Vote)
thai music pkru jul 2018 1
 
thai music pkru jul 2018 2
 
thai music pkru jul 2018 3
 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี 2561 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายครรชิต สุวภาคย์รังสี ประธานสาขาวิชาดนตรีศึกษา ตลอดจน บุคลากร นักศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรในแวดวงดนตรีไทย เข้าร่วมประกอบพิธี ณ โรงละครนาฏศิลป์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.วิเชียร อ่อนละมูล เป็นผู้ดำเนินการประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยในครั้งนี้ 
 
thai music pkru jul 2018 4
 
thai music pkru jul 2018 5
 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ในฐานะหน่วยงานผลิตบุคลากรที่ปฏิบัติการสอนดนตรีในสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่มีมาช้านาน ประกอบกับเป็นโครงการต่อเนื่องที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากบุคลากรทุกหน่วยงานที่มีความสนใจด้านดนตรีไทยในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อบรมครูด้านดนตรีไทย อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวที ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะของชาติในแขนงดนตรีไทยให้คงอยู่สืบไป
 
thai music pkru jul 2018 6
 
thai music pkru jul 2018 7
 
thai music pkru jul 2018 8
 
thai music pkru jul 2018 9
 
thai music pkru jul 2018 10
 
thai music pkru jul 2018 11
 
thai music pkru jul 2018 12
 
thai music pkru jul 2018 13
 
thai music pkru jul 2018 14
 
thai music pkru jul 2018 15
 
thai music pkru jul 2018 16
 
thai music pkru jul 2018 17
 
thai music pkru jul 2018 18
 
thai music pkru jul 2018 19
 
thai music pkru jul 2018 20
 
thai music pkru jul 2018 21
 
thai music pkru jul 2018 22
 
thai music pkru jul 2018 23
 
thai music pkru jul 2018 24
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 969 times