วันศุกร์, 21 กรกฎาคม 2560 14:03

ปฏิบัติการสอนภาษาไทยอย่างมืออาชีพ

Written by
Rate this item
(2 votes)

ครูสอนภาษาไทย

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอนภาษาไทยอย่างมืออาชีพ” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มีวิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทย คือ ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ จากสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ม.พะเยา โดยมี นางสาวพรพักตรา ไชยเศรษฐ ประธานสาขาวิชาภาษาไทย เป็นประธาน ร่วมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 เข้าร่วมอบรม สำหรับหัวข้อการอบรมเน้นเทคนิควิธีสอนหลักภาษา วรรณคดี การใช้ภาษาไทย เพื่อเสริมความรู้ให้นักศึกษามีทักษะวิธีในการนำความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูได้ในอนาคต ตลอดจนมีอัตลักษณ์อันโดดเด่นในการเป็นครูภาษาไทย ตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์เเละมหาวิทยาลัย

ครูสอนภาษาไทย

ครูสอนภาษาไทย

ครูสอนภาษาไทย

ครูสอนภาษาไทย

ครูสอนภาษาไทย

ครูสอนภาษาไทย

ครูสอนภาษาไทย

ครูสอนภาษาไทย

ครูสอนภาษาไทย

ครูสอนภาษาไทย

ครูสอนภาษาไทย

ครูสอนภาษาไทย

thai teacher seminar jul 2017 15

thai teacher seminar jul 2017 16

ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959

Read 1509 times