วันพฤหัสบดี, 21 กรกฎาคม 2559 10:39

สืบสานตำนานดนตรีไทย เสริมสิริมงคล ราชภัฏภูเก็ตไหว้ครูบูรพาจารย์

Written by
Rate this item
(3 votes)
ไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี 2559
 
ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี 2559  โดยมี ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์ รองอธิการบดี นายมานพ ชาชิโย คณบดีคณะครุศาสตร์ ดร.ณัชพล หะหวัง อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย) ตลอดจน คณาจารย์ ครูดนตรีไทย นักเรียน นักศึกษา ประชาชนจากจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วม ณ โรงละครนาฏศิลป์ ม.ราชภัฏภูเก็ต สำหรับกิจกรรมทั้ง 2 วันประกอบไปด้วยพิธีไหว้ครู-ครอบครู พิธีเจริญพระพุทธมนต์ บรรเลงดนตรีถวายมือ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์บุญช่วย โสวัตร ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ประกอบอัญเชิญเทพแห่งครู ครูปัธยาย ครูบาอาจารย์ทางดนตรี สู่มณฑลพิธี รวมถึงพิธีเจิมเศียรครู และเครื่องดนตรีไทย 
 
ไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี 2559
 
ไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี 2559
 
ดร.ณัชพล หะหวัง อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย) กล่าวว่า “เนื่องจากการไหว้ครูดนตรีไทย เป็นวัฒนธรรรมที่คนไทยยึดถือปฏิบัติมาแต่ครั้งโบราณกาล เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ที่คอยประสิทธิประสาทวิชา หรือเป็นการฝากตัวเป็นศิษย์ก่อนที่จะเริ่มเรียนดนตรี ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลและอวยชัยให้แก่นักดนตรีไทยทุกคน ทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน-นักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถทางดนตรีไทย และร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันเป็นสิริมงคลนี้ให้มีสืบต่อไป”
 
ไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี 2559
 
thai traditional music4
 
thai traditional music5
 
thai traditional music6
 
thai traditional music7
 
thai traditional music8
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959 
Read 2020 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 21 กรกฎาคม 2559 11:40