วันจันทร์, 02 เมษายน 2561 10:07

สนง.อธิการบดี ติวเข้มบุคลากร เข้าใจทุกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

Written by
Rate this item
(1 Vote)
thailand government procurement mar 2018 1
 
ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 งานพัสดุและทรัพย์สิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์” และการอบรมหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ร่วมด้วย นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตลอดจน บุคลากร เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางบุผชาติ พลายด้วง จากสำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต และนางสาวธันยพร คงเพชร จากสำนักงานคลังเขต 8 เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
thailand government procurement mar 2018 2
 
thailand government procurement mar 2018 3
 
นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ กล่าวว่า “ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ จะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ของกรมบัญชีกลาง ทุกวงเงินงบประมาณ ในการนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ e-GP ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพราะหากผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายอาจส่งผลเสียต่อองค์กร สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุในทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องในทุกกระบวนการของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ”
 
thailand government procurement mar 2018 4
 
thailand government procurement mar 2018 5
 
ในส่วนของ ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การทำงานของบุคลากรทางด้านพัสดุที่รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้างมีความจำเป็นอย่างยิ่งในระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เนื่องจากเปรียบเสมือนผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนาในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาของนักศึกษา ล้วนจำเป็นต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส ถูกต้อง และไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย สำหรับการอบรมครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญร่วมถ่ายทอดความรู้ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ / ขอบเขตจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง / การทิ้งงาน / การบริหารงานพัสดุ / การอุทธรณ์ / กรณีศึกษา ซึ่งหัวข้อต่างๆ เหล่านี้ เชื่อมั่นว่าจะเกิดความรู้ความเข้าในที่แท้จริงแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพต่อการทำงานมากยิ่งขึ้น” 
 
thailand government procurement mar 2018 6
 
thailand government procurement mar 2018 7
 
thailand government procurement mar 2018 8
 
thailand government procurement mar 2018 9
 
thailand government procurement mar 2018 10
 
thailand government procurement mar 2018 11
 
thailand government procurement mar 2018 12
 
thailand government procurement mar 2018 13
 
thailand government procurement mar 2018 14
 
thailand government procurement mar 2018 15
 
thailand government procurement mar 2018 16
 
thailand government procurement mar 2018 17
 
thailand government procurement mar 2018 18
 
Text & Photo : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959
Read 1407 times Last modified on วันจันทร์, 02 เมษายน 2561 10:32