วันจันทร์, 22 มกราคม 2561 12:42

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อบรมมารยาทไทย ครั้งที่ 2

Written by
Rate this item
(1 Vote)
thai manner course jan 2018 1
 
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการมารยาทไทย ครั้งที่ 2 โดยมี ผศ.ดร.อรไท ครุฑเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องสัมมนา การอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก วิทยากรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จำนวน 2 ท่าน คือ นายวินัย วรวัตร์ และนายมณฑล ยิ่งยวด นักวิชาการกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 
อบรมมารยาทไทย
 
อบรมมารยาทไทย
 
อบรมมารยาทไทย
 
ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวว่า “มารยาทไทย เป็นวัฒนธรรมที่คนไทยถือปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจำวัน ทั้งกิริยา วาจา และความประพฤติต่างๆ ที่งดงาม เช่น การไหว้ การแสดงความเคารพ การทักทาย การยืน การเดิน การนั่ง เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นเอกลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่ง ที่แสดงถึงความเป็นไทย มีระเบียบแบบแผนการประพฤติที่ดีงาม อันเหมาะสมต่อกาลเทศะและสังคม มารยาทไทยจะแสดงให้เห็นอุปนิสัยของคนไทยที่มีความนอบน้อม เคารพผู้อาวุโส อีกทั้งมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในทุกๆ ด้าน ดังนั้นสำนักฯ จึงได้จัดโครงการอบรมดังกล่าวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมารยาทไทยให้แก่นักศึกษา และสามารถนำไปปฏิบัติตนในทางที่เหมาะสม ทั้งสามารถถ่ายทอดมารยาทไทยให้แก่ผู้อื่นต่อไปได้ ทั้งยังเป็นการธำรงรักษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยด้านมารยาทไทยให้คงอยู่ตลอดไป”
 
thai manner course jan 2018 5
 
อบรมมารยาทไทย
 
thai manner course jan 2018 7
 
thai manner course jan 2018 8
 
thai manner course jan 2018 9
 
thai manner course jan 2018 10
 
thai manner course jan 2018 11
 
thai manner course jan 2018 12
 
Text & Photo : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959
Read 1304 times Last modified on วันจันทร์, 22 มกราคม 2561 15:45