วันเสาร์, 09 กรกฎาคม 2559 08:15

MICE PKRU เสริมแกร่งวิชาการ ศึกษาเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา ร่วมกับเครือข่ายภาคใต้ตอนบน

Written by
Rate this item
(1 Vote)
mice thailand
 
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการประชุมและนิทรรศการ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต (MICE PKRU) ได้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานศึกษา" ณ โรงแรม ลี การ์เด้นส์ พลาซ่า หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน นำโดย ดร.สุเมธ แย้มนุ่น, ผศ. ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ นายณัชติพงศ์ อูทอง และนายเอกราช แก้วเขียว เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อที่น่าสนใจ ประกอบด้วย สหกิจศึกษา: กลไกพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  ความสำคัญและหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ความสำคัญและความจำเป็นในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสหกิจศึกษา เทคนิคการจัดหางาน การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา การประสานงานและการวางแผนนิเทศงาน การนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการประเมินผลการดำเนินงาน สหกิจศึกษาเพิ่มคุณค่าพัฒนาสถาบัน การสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างยั่งยืน ฐานข้อมูลและผลสะท้อนกลับ และเสวนาสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ
 
mice thailand 1
 
ดร.สุเมธ แย้มนุ้ย อุปนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย กล่าวถึงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ว่า "สหกิจศึกษาคือ การนำพานักศึกษาผ่านกระบวนการเรียนรู้วิชาการไปสู่โลกของความเป็นจริงและการดำรงชีพที่สมบูรณ์ ที่คณาจารย์ต้องเป็นผู้ออกแบบ วางแผน และประเมินผล ควบคู่กับการศึกษาในสถาบันการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาให้สมบูรณ์ ให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงโดยการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เป็นการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education) โดยนักศึกษาสามารถเข้าถึงลักษณะงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและความต้องการของนักศึกษา สหกิจศึกษาเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ประกอบการที่เหมาะสมและยั่งยืน จึงเป็นปัจจัยนำไปสู่ความสำเร็จที่สำคัญของสหกิจศึกษา สถาบันการศึกษาจึงควรตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการบรรจุสหกิจศึกษาในหลักสูตรการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพและมีงานที่เหมาะหลังจบการศึกษา"
 
mice thailand 2
 
mice thailand 2 1
 
mice thailand 3
 
ด้าน อาจารย์กิตติพงษ์ ครุธทรง อาจารย์ประจำสาขา MICE PKRU เผยถึงความรู้สึกในการเข้าอมรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ว่า "เป็นโอกาสดีที่ได้เข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร 'ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาในสถานศึกษา' ตลอดระยะเวลา 3 วัน ที่เข้าอบรมฟังบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมทำกิจกรรมกลุ่มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การนิเทศน์ผ่านกิจกรรมฐานความรู้สหกิจศึกษา ทำให้ได้เพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆในเรื่องการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ซึ่งสามารถนำเอาองค์ความรู้นี้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนวางแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตั้งแต่การจัดหางานที่เหมาะสมให้นักศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นอกจากความรู้ที่ได้รับจากการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้แล้ว ยังได้มีโอกาสทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ที่มาจากต่างสถาบันการศึกษา ได้รับมิตรภาพที่ดีจากคณะผู้เข้าร่วมอบรม และได้เข้าร่วมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่1 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดสหกิจศึกษาของสาขาวิชาที่มีประสิทธิภาพในอนาคตอีกด้วย"
 
mice thailand 4
 
และ อาจารย์ภัทร์ธมนต์ คงแจ่ม อีกหนึ่งผู้เข้าร่วมจากสาขาวิชา MICE PKRU เผยว่า "นอกจากได้รับความรู้พื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ยังได้รับความรู้เฉพาะด้านในการเป็นผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ดี จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมรายบุคคลและรายกลุ่มเพื่อเสริมทักษะการเป็นผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประกอบด้วยเทคนิคการจัดหางาน การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา การวางแผนการนิเทศงาน ทักษะการให้คำปรึกษา การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ สำคัญกว่าสิ่งใดคือมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างการอบรมจากสถาบันการศึกษากว่า 20 สถาบัน เป็นการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาให้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักสูตรสหกิจศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา (Learning Outcome) ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการและความร่วมมือกับผู้ประกอบการที่เหมาะสม มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปพัฒนาการจัดโครงการสหกิจศึกษาของสาขาวิชา”
 
สำหรับการร่วมทำกิจกรรมกลุ่มในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ อาจารย์นิมิต ซุ้นสั้น ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการยังได้รับรางวัลผู้นำเสนอดีเด่น ในหัวข้อ “การเป็นผู้ปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานศึกษามืออาชีพ” โดยมี ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้มอบรางวัล นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959 
Read 1528 times